วิชา วิถีโลก( Global society and Living )
แบบทดสอบก่อนเรียนเรื่อง องค์การระหว่างประเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1.ข้อใดเป็นจุดมุ่งหมายสำคัญในการจัดตั้งองค์การระหว่างประเทศ

    ก. การยุติปัญหาเรื่องเชื้อชาติ
    ข. การแข่งขันด้านเศรษฐกิจ
    ค. การร่วมมือในการแก้ปัญหาสังคม
    ง. การแสวงหาสันติภาพและความมั่นคง
2.ข้อใดเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดตั้งองค์การระหว่างประเทศ

    ก. คองเกรสแห่งเวียนนา
    ข. สงครามนโปเลียน
    ค. สันนิบาตชาติ
    ง. สหประชาชาติ
3.ข้อใดหมายถึง “คองเกรสแห่งเวียนนา”

    ก. ระบบความร่วมมือของยุโรป
    ข. สนธิสัญญาสัมพันธมิตรอันศักดิ์สิทธิ
    ค. การประชุมลับระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 1
    ง. กฎเกณฑ์ของการดำเนินงานในองค์การระหว่างประเทศ
4.การจัดตั้งองค์การสันนิบาตชาติ เริ่มขึ้นเมื่อใด

    ก. ภายหลังสงครามนโปเลียน
    ข. ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 1
    ค. ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2
    ง. ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 1
5.ข้อใดเป็นความล้มเหลวขององค์การสันนิบาตชาติ

    ก. ประเทศสมาชิกไม่ร่วมมือ
    ข. ไม่สนับสนุนหลักการปกครองตนเอง
    ค. ใช้วิธีรุนแรงแก้ไขปัญหา
    ง. ไม่มีกำลังกองทัพ
6.หน่วยงานใดในองค์การสหประชาชาติมีหน้าที่ระงับกรณีพิพาท

    ก. สมัชชา
    ข. ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ
    ค. คณะมนตรีภาวะทรัสตี
    ง. คณะมนตรีความมั่นคง
7.เสาหลักแห่งสหประชาชาติหมายถึงกลุ่มชาติใด

    ก. อิรัก อิหร่าน ซีเรีย เลบานอน จอร์แดน
    ข. สหรัฐอเมริกา รัสเซีย ญี่ปุ่น จีน เยอรมนี
    ค. รัสเซีย สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส จีน
    ง. จีน ฝรั่งเศส อังกฤษ เยอรมนี ญี่ปุ่น
8.เพราะเหตุใดในการดำเนินนโยบายระงับข้อพิพาทเท่าที่ผ่านมาขององค์การสหประชาชาติจึงไม่สำเร็จ

    ก. ประเทศมหาอำนาจใช้สิทธิยับยั้ง
    ข. ประเทศเกิดใหม่พยายามเรียกร้องสิทธิประโยชน์
    ค. ประเทศต่าง ๆ แข่งขันกันสร้างอาวุธนิวเคลียร์
    ง. ขาดแคลนงบประมาณไม่มีกำลังทหาร
9.สงครามใหญ่ที่เป็นการเผชิญหน้ากันระหว่างโลกเสรีกับโลกคอมมิวนิสต์และทำให้องค์การสหประชาชาติ
เข้าไปมีส่วนระงับข้อพิพาทคือเหตุการณ์ใด


    ก. สงครามเวียดนาม
    ข. สงครามกลางเมืองในประเทศจีน
    ค. กรณีพิพาทแมนจูเรีย
    ง. สงครามเกาหลี
10.องค์การระหว่างประเทศระดับภูมิภาคของกลุ่มประเทศในยุโรปข้อใดที่ยังคงมีอยู่จนถึงปัจจุบัน

    ก. อาเซม
    ข. โคมินเทิร์น
    ค. สหภาพยุโรป
    ง. กลุ่มสนธิสัญญาวอร์ซอ
11.ข้อใด ไม่ใช่  แหล่งโบราณคดีและประวัติศาสตร์ของไทยที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นมรดกโลก

    ก. บ้านเชียง
    ข. สุโขทัย
    ค. อยุธยา
    ง. ลพบุรี
12.ชาติใดเป็นผู้นำการผนึกกำลังของกลุ่มประเทศโลกที่สาม

    ก. อินเดีย
    ข. อิสราเอล
    ค. อียิปต์
    ง. อินโดนีเซีย
13.ข้อใดเป็นอุปสรรคการดำเนินงานของกลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด

    ก. สมาชิกกระจายกันอยู่ทั่วโลก
    ข. ผลประโยชน์และอุดมการณ์แตกต่างกัน
    ค. ขาดงบประมาณการดำเนินงาน
    ง. ประเทศมหาอำนาจเข้าแทรกแซง
14.UNESCO จัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ใด

    ก. ขจัดความอดอยากของมนุษย์
    ข. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม
    ค. ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ลี้ภัย
    ง. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านสาธารณสุขและอนามัย
15.ข้อใดคือ หลักฐานที่เป็นมรดกโลกด้านความทรงจำที่ไทยได้รับจากองค์การ UNESCO

    ก. ศิลาจารึกหลักที่ 1
    ข. พระมาลาทองคำ
    ค. ทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์
    ง. จิตรกรรมฝาผนังวัดพระแก้ว
16.องค์การในข้อใด ไม่ใช่ องค์การระหว่างประเทศระดับภูมิภาค

    ก. NATO
    ข. APEC
    ค. UN
    ง. AFTA
17.บุคคลในข้อใดที่เป็นเลขาธิการแห่งสหประชาชาติคนแรก

    ก. ทริกเวลี
    ข. โคฟีอานัน
    ค. เคิรค์ วัลไฮด์
    ง. บูตรอส บูตรอสกาลี
18.เหตุใดจึงต้องมีการปรับบทบาทของ NATO หลังสงครามเย็น

    ก. เพื่อช่วยแก้ปัญหาความขัดแย้งในยุโรป
    ข. เป็นความต้องการของประเทศสมาชิก
    ค. สหรัฐอเมริกาต้องการลาออกจากการเป็นสมาชิก
    ง. เพื่อปรับปรุงรูปแบบการต่อต้านภัยจากคอมมิวนิสต์
19.ประเทศในเครือจักรภพเป็นองค์กรความร่วมมือของประเทศต่าง ๆ ซึ่งเคยเป็นอาณานิคมของประเทศใดมาก่อน

    ก. ฝรั่งเศส
    ข. อังกฤษ
    ค. เยอรมนี
    ง. สหรัฐอเมริกา
20.ปัจจุบันองค์กรระหว่างประเทศองค์กรใดที่มีบทบาทมากที่สุดในโลก

    ก. องค์การสหประชาชาติ
    ข. บรรษัทข้ามชาติ
    ค. ขบวนการก่อการร้าย
    ง. ธนาคารโลก