บทเรียนออนไลน์วิชา วิถีโลก ( Global society and Living )
               คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
 


องค์การสหประชาชาติ


 

วัตถุประสงค์ขององค์การสหประชาชาติ

            1.  เพื่อธำรงไว้ซึ่งสันติภาพถาวรของโลก  และความมั่นคงระหว่างประเทศตลอด
จนระงับกรณีพิพาทหรือสถานการณ์ระหว่างประเทศโดยสันติวิธีตามหลักการแห่งความ
ยุติธรรมและกฎหมายระหว่างประเทศ
            2.  เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ฉันท์มิตรระหว่างประชาชาติทั้งหลาย   โดยยึดการ
เคารพต่อหลักการแห่งสิทธิเท่าเทียมกัน 
3.  เพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศ ในอันที่จะแก้ไขปัญหาระหว่างประเทศทางเศรษฐกิจ สังคม  วัฒนธรรม  หรือมนุษยธรรม    และในการส่งเสริมและสนับสนุนการเคารพต่อสิทธิ
ิมนุษยชนและต่อเสรีภาพขั้นมูลฐานสำหรับทุกคน  โดยไม่เลือกปฏิบัติในเรื่องเชื้อชาติ  เพศ  ภาษา  หรือศาสนา
            4.  เพื่อเป็นศูนย์กลางสำหรับประสานการดำเนินงานของประเทศชาติทั้งปวง 
ในอันที่จะบรรลุสู่จุดมุ่งหมายปลายทางร่วมกัน  

สมาชิกของสหประชาชาติ

               สมาชิกดั้งเดิมมี  51  ประเทศ  ซึ่งร่วมกันก่อตั้งองค์การสหประชาชาติขึ้นมา  สำหรับประเทศไทยเป็นสมาชิกลำดับที่  55  (ค.ศ. 1946)  ในปัจจุบัน (มีนาคม 2550) สหประชาชาติมีสมาชิก 192 ประเทศ ประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิก  เช่น สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) หลังจากโอนที่นั่งให้กับสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อ พ.ศ. 2514 สมาชิกล่าสุด
คือประเทศมอนเตเนโกร เข้าเป็นสมาชิกเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2549


  

องค์กรต่าง ๆ ของสหประชาชาติ     
   

        
หประชาชาติมีหน่วยงานที่ดำเนินงานต่าง ๆ  6  องค์กรใหญ่  คือ
            1.  สมัชชา  คือ  ที่ประชุมใหญ่ของสมาชิกทุกชาติ
            2.  คณะมนตรีความมั่นคง  ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการบริหารองค์การ
            3.  คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม  ทำหน้าที่ดูแลปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคม
            4.  คณะมนตรีภาวะทรัสตี ทำหน้าที่ดูแลดินแดนอาณานิคมปัจจุบันได้รับเอกราช
หมดแล้ว(ค.ศ.1994)
            5.  ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ    ทำหน้าที่ตัดสินข้อพิพาทระหว่างประเทศ
            6.  สำนักงานเลขาธิการ (ตั้งอยู่ที่กรุงนิวยอร์ค – สหรัฐอเมริกา)  ทำหน้าที่ดูแล
องค์การทุกด้าน
           
            นอกจากนี้ยังมีองค์กรย่อย  และทบวงชำนัญพิเศษอีกมากที่ทำงานร่วมกับองค์กรต่าง ๆ  เพื่อช่วยเหลือมนุษยชาติ   องค์กรเหล่านี้เป็นองค์กรอิสระ  และปฏิบัติงานเฉพาะสาขา มี
ีความสัมพันธ์กับองค์การสหประชาชาติตามข้อตกลงพิเศษ   โดยมีสมัชชาและคณะมนตรี
ีเศรษฐกิจและสังคมเป็นองค์กรประสานงาน   เช่น   สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสห
ประชาชาติ (UNHCR)  องค์การอนามัยโลก (WHO)  องค์การอาหารและการเกษตร (FAO) 
และองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO)  เป็นต้นใน
ที่นี้จะกล่าวถึงองค์กรสำคัญของสหประชาชาติ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับงานการรักษาสันติภาพ
และความมั่นคงระหว่างประเทศเป็นสำคัญเท่านั้น ได้แก่ สมัชชา คณะมนตรีความมั่นคง 
และสำนักเลขาธิการ

 
   บทที่ 3 องค์การระหว่างประเทศ  

 


     แบบทดสอบก่อนเรียน

     องค์การสหประชาชาติ

         สมัชชา
        
คณะมนตรีความมั่นคง
        
คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม
        
สำนักเลขาธิการ

     องค์การทางสังคมระหว่างประเทศ

        UNHCR
        ILO
          WHO
          FAO
          UNESCO

     องค์การทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

        WTO
          IMF
          IBRD
          EU
          NAFTA
          ASEAN
          AFTA
          APEC
          OPEC
          G7

     องค์การทางการเมืองการปกครอง
     ระหว่างประเทศ


           NATO
           PLO

     แบบทดสอบหลังเรียน

     ติดต่อผู้สอน
           

 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000  โทร 0-3642-2607-9 ต่อ 231