บทเรียนออนไลน์วิชา วิถีโลก ( Global society and Living )
               คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
 


2.องค์การทางสังคมระหว่างประเทศ

   

2.5 องค์การศึกษา  วิทยาศาสตร์  และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ 
     (United  nations  Educational,  Scientific and Cultural Organization 
      : UNESCO)                                         
                                                   www.portal.unesco.org


             เป็นทบวงชำนัญพิเศษขององค์การสหประชาชาติ จัดตั้งขึ้นในปี  ค.ศ.  1946 โดย
ได้รับความเห็นชอบจากสมัชชาแห่งสหประชาชาติ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงปารีสประเทศ
ฝรั่งเศส  ปัจจุบันมีสมาชิก  161  ประเทศ
             UNESCO  จัดตั้งขึ้นเพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ  เสริมสร้างสันติสุขและ
ความมั่นคงของโลกโดยอาศัยการศึกษา  วิทยาศาสตร์  วัฒนธรรมและการติดต่อสื่อสารเพื่อ
ส่งเสริมให้ผู้คนทั่วโลกเคารพความยุติธรรม  กฎหมาย สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพมูลฐาน
ต่างๆตามที่บัญญัติไว้ในกฎบัตรสหประชาชาติ และมีบทบาทที่สำคัญ ด้านการศึกษาลด
อัตราผู้ไม่รู้หนังสือโดยได้จัดทำโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาการศึกษาในประเทศกำลังพัฒนา ด้านวิทยาศาสตร์ส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์  วิศวกรรมศาสตร์  เกษตร
ศาสตร์ สมุทรศาสตร์อุตุนิยมวิทยา ธรณีวิทยาคอมพิวเตอร์  และไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ด้าน
วัฒนธรรม ได้แก่การอนุรักษ์มรดกของชาติ  ทั้งงานด้านศิลปะ สถาปัตยกรรม วรรณคดีภาษา หัตถกรรม นิทานพื้นบ้าน ความเชื่อ พิธีกรรม เป็นต้นงานอนุรักษ์และพัฒนาวัฒนธรรมต้อง
อาศัยความร่วมมือของประชากรทั้งในและระหว่างประเทศบนพื้นฐานแห่งความเท่าเทียม
กัน โดยยอมรับว่าวัฒนธรรมของแต่ละสังคมมีคุณค่าเท่าเทียมกัน 
 


   บทที่ 3 องค์การระหว่างประเทศ  

 


     แบบทดสอบก่อนเรียน

     องค์การสหประชาชาติ

         สมัชชา
        
คณะมนตรีความมั่นคง
        
คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม
        
สำนักเลขาธิการ

     องค์การทางสังคมระหว่างประเทศ

        UNHCR
        ILO
          WHO
          FAO
          UNESCO

     องค์การทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

        WTO
          IMF
          IBRD
          EU
          NAFTA
          ASEAN
          AFTA
          APEC
          OPEC
          G7

     องค์การทางการเมืองการปกครอง
     ระหว่างประเทศ


           NATO
           PLO

     แบบทดสอบหลังเรียน

     ติดต่อผู้สอน
           

 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000  โทร 0-3642-2607-9 ต่อ 231