บทเรียนออนไลน์วิชา วิถีโลก ( Global society and Living )
               คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
 


2.องค์การทางสังคมระหว่างประเทศ

   

2. องค์การทางสังคมระหว่างประเทศ       

          องค์การทางสังคมระหว่างประเทศ  หมายถึง  หน่วยงานซึ่งมีหน้าที่และบทบาท
สำคัญในการแก้ปัญหาระหว่างประเทศในทางเศรษฐกิจ  สังคม วัฒนธรรมและมนุษยธรรม 
อีกทั้งก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในทางสังคม  และเศรษฐกิจของประชาชาติทั้งปวง

1.สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ 
   (United Nations High Commissioner  for  Refugees  :  UNHCR )
 


 
                           
                                        www.unhcr.org               
                                     
          โดยทั่วไปปัญหาผู้ลี้ภัยนั้นเกิดจากสงคราม  การปฏิวัติ  และภัยธรรมชาติ นอกจาก
นี้มีบุคคลบางจำพวกที่หวาดกลัวว่าตนเองจะถูกข่มเหง รังแก หรือถูกจำกัดด้วยเหตุผลความ
แตกต่างทางเชื้อชาติ  ศาสนา  หรือความคิดเห็นทางการเมืองจนไม่อาจยอมรับสภาพความ
เป็นอยู่บางอย่างได้จึงได้เดินทางอพยพจากดินแดนประเทศของตนไปยังดินแดนประเทศอื่น  บุคคลเหล่านี้เรียกว่า “ผู้ลี้ภัย” ซึ่งสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติต้องให้
้ความคุ้มครองแก่ผู้ลี้ภัย  และให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาผู้ลี้ภัย
          บทบาทและการดำเนินงานของสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ 
ในการให้ความคุ้มครองแก่ผู้ลี้ภัยนั้น  มีจุดประสงค์ให้ผู้ลี้ภัยได้มีที่อยู่อาศัยอย่างถาวรได้รับ
สิทธิอยู่อาศัยในฐานะเป็นคนต่างด้าว เพราะเหตุที่พวกเขาไม่ได้รับความคุ้มครองจากตัวแทน
รัฐบาลของประเทศตน ได้รับฐานะและสิทธิใกล้เคียงกับพลเมืองของประเทศที่ตนเข้าไปพัก
อาศัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิในฐานะพลเมือง  สิทธิด้านเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม 
เป็นต้น
            สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ มีหลักการให้ความคุ้มครอง
ผู้ลี้ภัยโดยทางตรงและทางอ้อม


        โดยทางตรง  
เป็นการให้ความช่วยเหลือป้องกัน  
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลในกรณีการขอลี้ภัยไม่ให้ถูกขับไล่ หรือ
จากการถูกผลักดันโดยไม่สมัครใจให้กลับไปยังประเทศที่ตน
ได้้หลบหนีออกมา  เป็นต้น   นอกจากนั้นยังรวมถึงการออก
เอกสารบัตรประจำตัวและเอกสารหนังสือเดินทางให้แก่ผู้ลี้
ภัยด้วย

            โดยทางอ้อม  เป็นการให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปรับปรุงข้อบังคับ 
และกฎหมายอันเกี่ยวข้องกับผู้ลี้ภัยของประเทศต่างๆ ให้ได้มาตรฐานอันจะส่งผลให้ประเทศ
นั้น ๆ ยอมรับและเข้าเป็นคู่สัญญาตามข้อตกลงทางกฎหมายระหว่างประเทศมีการจัดตั้ง
สำนักงานตามภูมิภาคต่าง ๆ  ทั้งในเอเชีย  ยุโรป  ลาตินอเมริกา  สหรัฐอเมริกาและตะวัน
ออกกลาง  มากกว่า  50  ประเทศทั่วโลก 
    บทที่ 3 องค์การระหว่างประเทศ  

 

     แบบทดสอบก่อนเรียน

     องค์การสหประชาชาติ

         สมัชชา
        
คณะมนตรีความมั่นคง
        
คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม
        
สำนักเลขาธิการ

     องค์การทางสังคมระหว่างประเทศ

        UNHCR
        ILO
          WHO
          FAO
          UNESCO

     องค์การทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

        WTO
          IMF
          IBRD
          EU
          NAFTA
          ASEAN
          AFTA
          APEC
          OPEC
          G7

     องค์การทางการเมืองการปกครอง
     ระหว่างประเทศ


           NATO
           PLO

     แบบทดสอบหลังเรียน

     ติดต่อผู้สอน
           

 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000  โทร 0-3642-2607-9 ต่อ 231