บทเรียนออนไลน์วิชา วิถีโลก ( Global society and Living )
               คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
 


2.องค์การทางสังคมระหว่างประเทศ

   

2.3 องค์การอนามัยโลก 
      (World  Health  Organization  :  WHO)                                          
                                                          www.who.int

                 เป็นทบวงชำนัญพิเศษที่จัดตั้งขึ้นในปี  ค.ศ.  1948  เพื่อเป็นองค์กรหลักในการ
ดำเนินงานด้านอนามัย โดยการเสนอของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม  สำนักงานใหญ่ตั้ง
อยู่ที่  กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ปัจจุบันมีสมาชิก 151 ประเทศมีบทบาทและการ
ดำเนินงานต่อต้านโรคภัยไข้เจ็บโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคระบาดที่ติดต่อกันได้ เช่น โรคมาลา
เรียวัณโรค  โรคเรื้อน  กามโรค  เป็นต้นด้านการสาธารณสุขให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศ
สมาชิกในด้านการสาธารณสุข พัฒนากิจการของโรงพยาบาลในประเทศต่าง ๆโครงการฟื้น
ฟูสมรรถภาพให้แก่ผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยที่พิการ การรณรงค์เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพอนามัย
ในการประกอบอาชีพและการกำหนดมาตรฐานยาและเวชภัณฑ์ให้การศึกษา ฝึกอบรม และ
เผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยโดยให้การศึกษาและฝึกอบรมแก่บุคลากรทางด้านสาธาร-
ณสุขให้กับประเทศสมาชิกให้ได้เรียนรู้ถึงเทคนิควิทยาการใหม่ๆ ทางการแพทย์และสาธาร-
ณสุขเผยแพร่งานวิจัยและข้อมูลข่าวสาร ความรู้ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพอนามัยให้กับ
ประเทศสมาชิกด้วย 
 
   บทที่ 3 องค์การระหว่างประเทศ  

 


     แบบทดสอบก่อนเรียน

     องค์การสหประชาชาติ

         สมัชชา
        
คณะมนตรีความมั่นคง
        
คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม
        
สำนักเลขาธิการ

     องค์การทางสังคมระหว่างประเทศ

        UNHCR
        ILO
          WHO
          FAO
          UNESCO

     องค์การทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

        WTO
          IMF
          IBRD
          EU
          NAFTA
          ASEAN
          AFTA
          APEC
          OPEC
          G7

     องค์การทางการเมืองการปกครอง
     ระหว่างประเทศ


           NATO
           PLO

     แบบทดสอบหลังเรียน

     ติดต่อผู้สอน
           

 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000  โทร 0-3642-2607-9 ต่อ 231