บทที่ 4  ปัญหาและการแก้ปัญหาของโลก
 

    แบบทดสอบก่อนเรียน


    ปัญหาทางสังคมของโลกและ
      แนวทางแก้ปัญหา


      
 - ปัญหาภาวะโลกร้อน
      
 - ปัญหาการเพิ่มของประชากร
         - ปัญหาการขาดแคลนอาหาร
         - ปัญหาสิ่งแวดล้อม
         - ปัญหายาเสพย์ติดให้โทษ
         - ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน    ปัญหาทางเศรษฐกิจของโลกและ
       แนวทางแก้ปัญหา


          - ปัญหาความขัดแย้งทางเศรษฐกิจ
          - ปัญหาการชะลอตัวของระบบ
             เศรษฐกิจโลก
     ปัญหาทางการเมืองของโลกและ
       แนวทางแก้ปัญหา


          - ปัญหาขัดแย้งเรื่องลัทธิการเมือง
             การปกครอง

          - ปัญหาการแย่งชิงทรัพยากร
          - ปัญหาการขัดแย้งเรื่องดินแดน
             ความขัดแย้งในเรื่องเชื้อชาติ
    แบบทดสอบหลังเรียน

                   
    ติดต่อผู้สอน

            1.6 ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน  


  
           
ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน  


  แม้จะมีการประกาศสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ
มากว่าครึ่งศตวรรษแล้ว    แต่ก็ยังมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยู่
เสมอในหลายภูมิภาคของโลก เช่น ในยูโกสลาเวีย กัมพูชา พม่า
จีนรวมถึงประเทศไทยด้วยมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในลักษณะ
ที่รุนแรง  เช่น  เหตุการณ์วันมหาวิปโยค 14  ตุลาคม  2516
เหตุการณ์  6  ตุลาคม 2519  พฤษภาทมิฬ 2535   การปราบ
ปรามที่มัสยิดกรือเซะและการสลายการชุมนุมที่ตากใบ  พ.ศ.
2547 การฆ่าตัดตอนผู้ค้ายาเสพติด เป็นต้น      
    องค์การสหประชาชาติถือว่ามีหน้าที่โดยตรงในการแก้ปัญหา
นี้ โดยในบางครั้งก็อาจจะใช้มาตรการที่เข้มข้นขึ้น  เช่น  การปิด
ล้อมทางเศรษฐกิจ (Sanction)   ดังเช่นที่เคยทำกับประเทศ
สหภาพแอฟริกาใต้ระหว่าง ค.ศ.1980 – 1987 ในกรณีที่แอฟ
ริกาใต้ใช้นโยบายแบ่งแยกผิว (Apartheid)  กดขี่คนผิวดำและ
องค์การสหประชาชาติยังได้จัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาช่วยเหลือผู้
ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งเป็นหน่วยงานประจำ เช่น UNHCR และองค์กรมูลนิธิเอกชนอีกหลายหน่วยงานนอกจากบทบาทของ
องค์การ สหประชาชาติ ยังมีหน่วยงานอื่น เช่น องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (NATO)  ที่เข้าไปแทรก
แซงในอดีตประเทศยูโกสลาเวีย ยังมีปัญหาทางด้านสังคมของโลกอีกหลายปัญหา  เช่น   ปัญหาความยากจน  ปัญหาโรคภัย ไข้เจ็บ ปัญหาพลังงาน  แต่ปัญหาดังกล่าวยังไม่ถึงขั้นรุนแรงที่จะเป็นภัยต่อสังคมโลก

     

                                ภาพเหตุการณ์พระพม่าประท้วงรัฐบาลพม่าขึ้นราคาน้ำมัน ก.ย. 50