บทที่ 4  ปัญหาและการแก้ปัญหาของโลก
 

    แบบทดสอบก่อนเรียน


    ปัญหาทางสังคมของโลกและ
      แนวทางแก้ปัญหา


      
 - ปัญหาภาวะโลกร้อน
      
 - ปัญหาการเพิ่มของประชากร
         - ปัญหาการขาดแคลนอาหาร
         - ปัญหาสิ่งแวดล้อม
         - ปัญหายาเสพย์ติดให้โทษ
         - ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน    ปัญหาทางเศรษฐกิจของโลกและ
       แนวทางแก้ปัญหา


          - ปัญหาความขัดแย้งทางเศรษฐกิจ
          - ปัญหาการชะลอตัวของระบบ
             เศรษฐกิจโลก
     ปัญหาทางการเมืองของโลกและ
       แนวทางแก้ปัญหา


          - ปัญหาขัดแย้งเรื่องลัทธิการเมือง
             การปกครอง

          - ปัญหาการแย่งชิงทรัพยากร
          - ปัญหาการขัดแย้งเรื่องดินแดน
             ความขัดแย้งในเรื่องเชื้อชาติ
    แบบทดสอบหลังเรียน

                   
    ติดต่อผู้สอน

            3. ปัญหาทางการเมืองของโลกและแนวทางแก้ปัญหา


                 ความขัดแย้งทางการเมืองตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่  2 จนถึงปัจจุบันจะมีสาเหตุมาจากปัญหา
ดังต่อไปนี้

              1. ปัญหาขัดแย้งเรื่องลัทธิการเมืองการปกครอง
  ความขัดแย้งเรื่องลัทธิการเมืองการปกครอง ของ
2 ลัทธิ คือประชาธิปไตยกับคอมมิวนิสต์  ตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา จนทำให้เกิดการแบ่งกลุ่ม
ประเทศเป็น 2 ฝ่ายคือ   โลกเสรีที่มีสหรัฐ อเมริกาเป็นผู้นำและกลุ่มประเทศ
ฝ่ายคอมมิวนิสต์ที่มีสหภาพโซเวียตเป็นผู้นำ โดยทั้ง 2 ฝ่ายต่างก็แสดงบท
บาทต่อต้านและเป็นศัตรูกันกลาย เป็นสงครามเย็นในระยะ ค.ศ.1947 –1990 ต้นเหตุสำคัญที่ทำให้ทั้ง 2 ฝ่ายเป็นศัตรูกัน  คือ ความเชื่อในทฤษฏีการเมือง
แตกต่างกันโดยการปกครองระบอบประชาธิปไตย เป็นลัทธิการเมืองที่เชื่อใน
เรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชน การมีส่วนในการปกครองตนเอง  ถือว่า
ประชาชนคือองค์ประกอบสำคัญที่สุดในการปกครองส่วนลัทธิคอมมิวนิสต์นั้นเชื่อในเรื่องความเสมอภาคและ
เชื่อว่ารัฐเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดในการปกครองส่วนประชาชนนั้นจะต้องเชื่อฟังรัฐ
                 จากความเชื่อมั่นในลัทธิการเมืองที่ปรัชญาแตกต่างกัน  ทำให้เกิดความขัดแย้งเพราะหากให้ความ
สำคัญกับ “เสรีภาพ”  ที่เป็นหัวใจของระบอบประชาธิปไตยแล้ว  “ความเสมอภาค” ที่เป็นหลักการสำคัญของ
ลัทธิคอมมิวนิสต์ก็จะไม่มี  เนื่องจากมนุษย์มีความแตกต่างกัน คนที่เหนือกว่าฉลาดกว่ามีโอกาสมากกว่า ก็จะใช้
ความเหนือกว่าแสวงหาผลประโยชน์ได้มากกว่า หากให้ความสำคัญกับความเสมอภาค  จึงต้องจำกัดเสรีภาพ  ดังนั้นหากเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตย จึงต้องสกัดกั้นลัทธิคอมมิวนิสต์และหากเชื่อมั่นในลัทธิคอมมิวนิสต์
จึงต้องทำลายระบอบประชาธิปไตย

แนวทางแก้ปัญหาความขัดแย้งเรื่องลัทธิการเมือง

                 1. การใช้มาตรการขององค์การสหประชาชาติ เข้าไปแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยวิธีการต่างๆ
เช่น การจัดตั้งคณะกรรมการแก้ปัญหา เช่น  กรณีการลดกำลังอาวุธของทั้ง 2  ฝ่าย  ตั้งแต่ทศวรรษที่ 1960 
เป็นต้นมา การจัดการเจรจาแก้ปัญหาโดยจัดให้มีการเจรจาระหว่างสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตหลายครั้ง
เช่น   การเจรจาเพื่อแก้ปัญหาสงครามเวียดนาม ในทศวรรษที่  1960  – 1970   และการเจรจาเพื่อแก้ปัญหา
สงครามในกัมพูชา ใน ค.ศ. 1989 เป็นต้น การใช้มาตรการทางทหารแก้ปัญหา เช่น  ปฏิบัติการในสงคราม
เกาหลี ระหว่าง  ค.ศ.  1950 – 1953

                   

                 2. การแก้ปัญหาโดยการเจรจาทำสนธิสัญญาของคู่กรณี เป็นการเจรจาระหว่าง 2อภิมหาอำนาจ
คือสหรัฐอเมริกา  และสหภาพโซเวียต  เริ่มตั้งแต่   SALT  I   SALT  II   INF  และ START  I  START  II

                 
3. การรวมกลุ่มประเทศโลกที่สาม เป็นความพยายามรวมกลุ่มเพื่อสร้างอำนาจต่อรองกับกลุ่ม
สหรัฐ อเมริกาและกลุ่มสหภาพโซเวียต  ที่สำคัญคือ กลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด (NAM)