บทที่ 4  ปัญหาและการแก้ปัญหาของโลก
 

    แบบทดสอบก่อนเรียน


    ปัญหาทางสังคมของโลกและ
      แนวทางแก้ปัญหา


      
 - ปัญหาภาวะโลกร้อน
      
 - ปัญหาการเพิ่มของประชากร
         - ปัญหาการขาดแคลนอาหาร
         - ปัญหาสิ่งแวดล้อม
         - ปัญหายาเสพย์ติดให้โทษ
         - ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน    ปัญหาทางเศรษฐกิจของโลกและ
       แนวทางแก้ปัญหา


          - ปัญหาความขัดแย้งทางเศรษฐกิจ
          - ปัญหาการชะลอตัวของระบบ
             เศรษฐกิจโลก
     ปัญหาทางการเมืองของโลกและ
       แนวทางแก้ปัญหา


          - ปัญหาขัดแย้งเรื่องลัทธิการเมือง
             การปกครอง

          - ปัญหาการแย่งชิงทรัพยากร
          - ปัญหาการขัดแย้งเรื่องดินแดน
             ความขัดแย้งในเรื่องเชื้อชาติ
    แบบทดสอบหลังเรียน

                   
    ติดต่อผู้สอน

            3. ปัญหาทางการเมืองของโลกและแนวทางแก้ปัญหา


              4. ความขัดแย้งในเรื่องเชื้อชาติ มีเหตุการณ์เกิดขึ้นหลายครั้งอันเป็นผลจากความขัดแย้งด้านเชื้อชาติ  
เช่น  กรณีฆ่าหมู่ชาวยิวในเยอรมนีก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2  หรือกรณีความขัดแย้งระหว่างคนผิวขาวกับคน
ผิวดำ   หรือแม้กระทั่งคนผิวดำต่างเผ่าก็ตาม

ความขัดแย้งในพม่า
              ประเทศพม่าหรือเมียนมาร์ในปัจจุบัน ประกอบด้วยประชาชนกลุ่มใหญ่  4  เชื้อชาติคือ ชาวพม่าแท้
้ที่เป็นชนกลุ่มใหญ่ที่สุด ชาวกะเหรี่ยง ไทยใหญ่และมอญ ที่มีความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม อันเนื่องมาจากนโยบาย
“แบ่งแยกแล้วปกครอง” (Devide and  Rule) ของอังกฤษในสมัยที่พม่ายังเป็นอาณานิคมของอังกฤษ
               ปัญหาการต่อสู้ระหว่างคนต่างเชื้อชาติในพม่าไม่ได้รับความสนใจแก้ปัญหาจากสังคมโลกเท่าที่ควร  ทั้งๆ ที่จากสภาพการสู้รบดังกล่าวทำให้แต่ละฝ่ายต้องสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินไปเป็นจำนวนมาก องค์การ
สหประชาชาติและองค์การอาเซียนในฐานะที่พม่าเป็นสมาชิกอาเซียนควรจัดให้มีการประชุมเพื่อแก้ปัญหาหรือ
จัดการ เจรจาแก้ปัญหาโดยให้เกิดการยอมรับของทุกฝ่าย    

ปัญหาความขัดแย้งในยูโกสลาเวีย    
              
ยูโกสลาเวียเป็นประเทศเกิดใหม่หลังสงครามโลกครั้งที่  1  ประกอบไปด้วยชนหลายเชื้อชาติ ได้แก่
ชาวเซิร์บ ซึ่งเป็นชนส่วนใหญ่ที่ปกครองประเทศ  ชาวสลาฟ ชาวโครแอท   พวกมุสลิมและคนเชื้อสายกรีกและ
แอลเบเนีย ประเทศยูโกสลาเวียปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์แต่ไม่อยู่ในอิทธิพลของสหภาพโซเวียต หลังยุค
จอมพลติโตแล้วได้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นแบบประชาธิปไตยใน ค.ศ.1991 ตามแบบอย่างประเทศ
ในยุโรปตะวันออก จากนั้นได้เกิดการแยกตัวตั้งเป็นรัฐใหม่ทางภาคเหนือ  2  รัฐ คือชาวสลาฟได้จัดตั้งประเทศ
สโลเวเนียและชาวโครแอทแยกไปตั้งประเทศโครเอเทีย ตามด้วยสาธารณรัฐมอนเตรนิโกรและมาซีโดเนีย ต่อมา
ชาวมุสลิมในแคว้นบอสเนีย–เฮอร์เซโกวินาต้องการแยกประเทศรัฐบาลกลางชาวเซิร์บได้ทำการปราบปรามอย่าง
รุนแรงที่เรียกว่า สงครามล้างเผ่าพันธุ์ใน  ค.ศ. 1992    และต่อมาใน ค.ศ. 1998 จึงได้มีความขัดแย้งด้านเชื้อ
ชาติอย่างรุนแรงอีกครั้งหนึ่ง  เมื่อชาวยูโกสลาเวียเชื้อสายแอลเบเนียได้ประกาศแยกตัวเพื่อตั้งรัฐใหม่ที่เมือง
โคโซโว  (Kosovo)
                การแก้ปัญหาความขัดแย้งเรื่องเชื้อชาติในประเทศยูโกสลาเวียนั้นมีปัญหามาก ในระยะแรกองค์การ
สหประชาชาติ ได้ส่งเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนเข้าไปดูแลและได้ขอให้องค์การนาโตส่งกองกำลังรักษา
สันติภาพเข้าไปปฏิบัติการในยูโกสลาเวีย ขณะเดียวกันก็เปิดการเจรจากับตัวแทนทั้งสองฝ่าย  ในที่สุดก็ตกลง
กันได้ โดยรัฐบาลกลางชาวเซิร์บของยูโกสลาเวียยอมรับการแยกตัวของประเทศบอสเนีย
                 ใน ค.ศ. 1998 ได้เกิดสงครามล้างเผ่าพันธุ์ครั้งใหม่ขึ้นอีกเมื่อประชาชนเชื้อสายแอลเบเนียขอแยก
ตัวเพื่อตั้งประเทศใหม่   รัฐบาลของนายกรัฐมนตรีสโลโบดาน  มิโลเซวิซ ไม่ยอมรับข้อเสนอขององค์การสห-
ประชาชาติและองค์การนาโต้ที่ต้องการให้แก้ปัญหาด้วยสันติวิธี  องค์การนาโต้ที่มีสหรัฐอเมริกาเป็นแกนนำ
จึงยื่นคำขาดให้ยุติการทำสงครามล้างเผ่าพันธุ์ แต่รัฐบาลกลางเซิร์บไม่ปฏิบัติตามองค์การนาโต้จึงได้ใช้กอง
กำลังโจมตีทิ้งระเบิดยูโกสลาเวีย ในเดือนมีนาคม ค.ศ. 1999 โดยองค์การสหประชาชาติไม่สามารถระงับเหตุ
และยุติสงครามได้