บทที่ 4  ปัญหาและการแก้ปัญหาของโลก
 

    แบบทดสอบก่อนเรียน


    ปัญหาทางสังคมของโลกและ
      แนวทางแก้ปัญหา


      
 - ปัญหาภาวะโลกร้อน
      
 - ปัญหาการเพิ่มของประชากร
         - ปัญหาการขาดแคลนอาหาร
         - ปัญหาสิ่งแวดล้อม
         - ปัญหายาเสพย์ติดให้โทษ
         - ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน    ปัญหาทางเศรษฐกิจของโลกและ
       แนวทางแก้ปัญหา


          - ปัญหาความขัดแย้งทางเศรษฐกิจ
          - ปัญหาการชะลอตัวของระบบ
             เศรษฐกิจโลก
     ปัญหาทางการเมืองของโลกและ
       แนวทางแก้ปัญหา


          - ปัญหาขัดแย้งเรื่องลัทธิการเมือง
             การปกครอง

          - ปัญหาการแย่งชิงทรัพยากร
          - ปัญหาการขัดแย้งเรื่องดินแดน
             ความขัดแย้งในเรื่องเชื้อชาติ
    แบบทดสอบหลังเรียน

                   
    ติดต่อผู้สอน

            1.1 ปัญหาภาวะโลกร้อน

             
             ปรากฏการณ์เรือนกระจก มีความสำคัญกับโลก เพราะก๊าซจำพวก คาร์บอนไดออกไซด์ หรือมีเทน
จะกักเก็บความร้อนบางส่วนไว้ในในโลก ไม่ให้สะท้อนกลับสู่บรรยากาศทั้งหมด มิฉะนั้นโลกจะกลายเป็นแบบ
ดวงจันทร์ ที่ตอนกลางคืนหนาวจัด (และ ตอนกลางวันร้อนจัด เพราะไม่มีบรรยากาศกรองพลังงาน จาก ดวง
อาทิตย์) ซึ่งการทำให้โลกอุ่นขึ้นเช่นนี้ คล้ายกับหลักการของ เรือนกระจก(ที่ใช้ปลูกพืช) จึงเรียกว่า ปรากฏ
การณ์เรือนกระจก
( Greenhouse Effect )


      


       แต่การเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของ CO2 ที่ออกมาจาก โรงงานอุตสาหกรรม รถยนตร์ หรือการกระทำใดๆ
ที่เผาเชื้อเพลิงฟอสซิล (เช่น ถ่านหิน น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ หรือ สารประกอบไฮโดรคาร์บอน ) ส่งผลให้ระดับ
ปริมาณ CO2 ในปัจจุบันสูงเกิน 300 ppm (300 ส่วน ใน ล้านส่วน) เป็นครั้งแรกในรอบกว่า 6 แสนปี ซึ่ง
คาร์บอนไดออกไซด์ ที่มากขึ้นนี้ ได้เพิ่มการกักเก็บความร้อนไว้ในโลกของเรามากขึ้นเรื่อยๆ จนเกิดเป็น
ภาวะโลกร้อน
ดังเช่นปัจจุบันก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซ เรือนกระจก อื่นๆเป็นตัวการกักเก็บความ
ร้อนจากแสงอาทิตย์ไว้ไม่ให้คายออกไปสู่บรรยากาศซึ่งเป็นสิ่งที่ดี เพราะทำให้โลกของเรามีอุนหภูมิอบอุ่น
สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้แต่ปัจจุบันการเผาผลาญเชื้อเพลงฟอสซิลต่างๆ เช่น ถ่านหิน น้ำมันเชื้อเพลิงและการ
ตัดไม้ทำลายป่า ซึ่งการกระทำเหล่านี้ส่งผลให้ปริมาณ คาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศ เพิ่มขึ้นอย่างมหา-
ศาลอันส่งผลกระทบต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิของโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องภัยธรรมชาติต่างๆ
เกิดบ่อยขึ้น และนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น

                - จำนวนพายุ Hurricane Category 4 และ 5 เพิ่มขึ้นสองเท่า ในสามสิบปีที่ผ่านมา

                - เชื้อมาลาเรียได้แพร่กระจายไปในที่สูงขึ้น แม้แต่ใน Columbian, Andes ที่สูง 7000                   ฟุตเหนือระดับน้ำทะเล

                - น้ำแข็ง ใน ธารน้ำแข็ง เขตกรีนแลนด์ ละลายเพิ่มมากขึ้นเป็นสองเท่าในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา

                - สัตว์ต่างๆ อย่างน้อย 279 สปีชี่ส์กำลังตอบสนองต่อ ภาวะโลกร้อน โดยพยายามย้ายถิ่นที่อยู่

                การเปลี่ยนชีวิตเพื่อหยุดโลกร้อน ด้วยหลายวิธีตั้งแต่ภายในบ้าน อาทิ การทำบัญชีพลังงานให้บ้าน
อย่างครบถ้วนจะช่วยให้เห็นว่าส่วนใดของบ้านที่กินพลังงานมากที่สุด การหันมาใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์แบบ
ประหยัดพลังงาน, เลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน, การปรับอุณหภูมิในบ้านให้เหมาะสม, ติดฉนวน
ให้บ้านของคุณ, ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อเลิกใช้ ฯลฯ
          เลือกการเดินทางแบบไม่เปลืองพลังงาน อาทิ ลดการใช้รถยนต์ด้วยการเดิน ปั่นจักรยานทางเดียวกันไป
ด้วยกัน หรือใช้บริการขนส่งมวลชนถ้าทำได้, ใช้รถอย่างฉลาดด้วยการเปลี่ยนนิสัยในการขับรถเล็กๆ น้อยๆ,
หลีกเลี่ยงการเดินทางในชั่วโมงเร่งด่วน, ขับรถตามความเร็วที่กำหนดไว้, คอยหมั่นตรวจสภาพรถ อยู่เสมอ,
วางแผนการเดินทางล่วงหน้าทุกครั้งที่ทำได้, จะซื้อรถคันใหม่ต้องคิด ให้มากขึ้น ฯลฯเปลี่ยนพฤติกรรมการ
บริโภคให้น้อยลง มาสู่การอนุรักษ์ให้มากขึ้น อาทิ "ลดการซื้อของใหม่และนำของเก่ากลับมาใช้อีกครั้ง" ที่
ปัจจุบันกลายเป็นกระแสที่กำลังมาแรงในอเมริกาและทั่วโลก, อย่าใช้กระดาษเปลือง,ลดปริมาณการใช้ถุง
พลาสติก