บทเรียนออนไลน์วิชา วิถีโลก ( Global society and Living )
               คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
 


แนวคิดที่มีผลกระทบต่อวิถีโลก


 

2.แนวคิดสันตินิยม  (Pacifism)

                                    


            แนวคิดสันตินิยม  (Pacifism)  เป็นแนวคิดต่อต้านและประณามสงครามและการ
ใช้ความรุนแรงทางกายภาพต่อมนุษย์ชาติ และกลุ่มนี้จะไม่ใช้วิธีการรุนแรงในการต่อต้าน 
( Non – violent  resistance) เพื่อเป็นหนทางบรรลุจุดมุ่งหมายของตน
            ในสมัยโบราณของจีน  คำสอนของเล่าจื้อ  (Lao - Tza)  และขงจื้อ (Confrcius) 
ก็จัดอยู่ในแนวคิดนี้  และในโลกตะวันตก  Judaism  และ  Christianity  ก็จัดว่าอยู่ใน
แนวคิดนี้  แต่มีเงื่อนไขบางอย่างที่ให้ใช้ความรุนแรงและสงครามได้

                                             
                              เล่าจื้อ                                                 ขงจื้อ

 
   บทที่ 5 แนวโน้มของสังคมโลก  

 


     แบบทดสอบก่อนเรียน

     แนวคิดที่มีผลกระทบต่อวิถีโลก

         แนวคิดของ  คาร์ล  ฟอน  คลอสเซวิตส์
         
แนวคิดสันตินิยม
         
ลัทธิความเชื่อถือ
         
คำสอนของพระธรรมปิฎก
            แนวคิดของ  อัลวิน  ทอฟเลอร์
            แนวคิดของ  จอห์น  แนสบิตต
            หนังสือ"สอนลูกให้รวย"


     โลกกับสงครามนิวเคลียร์

         ผลกระทบต่อโลกของสงครามนิวเคียร์
            นิวเคียร์คนจน


     
สังคมโลกในการก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21

         สภาพความเคลื่อนไหวของโลก
            ยุทธศาสตร์เพื่อก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21
         การก่อการร้ายหรือสงครามไร้รูปแบบ
            สัมพันธ์จีน - สหรัฐอเมริกา
            เรื่องน่ารู้ศตวรรษที่ 21   
 
    
แบบทดสอบหลังเรียน

    
ติดต่อผู้สอน