วิชา วิถีโลก( Global society and Living )   แบบทดสอบก่อนเรียนเรื่อง การปรับตัวของไทยในสังคมโลก  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

1.ก่อนสมัยสุโขทัยวิวัฒนาการของรัฐไทยจัดอยู่ในรูปแบบใด

    ก. สังคมวงศาคณาญาติ
    ข. รัฐเผ่าชน
    ค. นครรัฐ
    ง. รัฐชาติ2.ข้อใดที่อธิบายสังคมไทยไว้ถูกต้องชัดเจน

    ก. ลักษณะโครงสร้างย่อยภายในของสังคมไทยมีความหลากหลาย
    ข. ลักษณะโครงสร้างใหญ่ไม่มีความหลากหลาย
    ค. สังคมไทยไม่มีการแบ่งชนชั้น
    ง. สังคมไทยมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน3.การปกครองตามคติเทวราชของไทยได้รับอิทธิพลผ่านมาทางชนชาติใด

    ก. อินเดีย
    ข. พม่า
    ค. จีน
    ง. ขอม4.หลักธรรมข้อใดที่พระมกากษัตริย์ไทยทรงใช้ในการปกครองบ้านเมือง

    ก. จักรวรรดิวัตร
    ข. พรหมวิหาร 4
    ค. ศีล 5
    ง. ทศพิธราชธรรม5.ไทยเริ่มติดต่อกับประเทศตะวันตกตั้งแต่สัมยใด

    ก. สุโขทัย
    ข. อยุธยา
    ค. ธนบุรี
    ง. ทวารวดี6.วิธีการในข้อใดที่กรุงศรีอยุธยานำมาใช้เมื่อเกิดปัญหาขัดแย้งกับฮอลันดา

    ก. ขับไล่ชาวตะวันตกทั้งหมดออกจากอยุธยา
    ข. เผาบริษัทข้ามชาติของฮอลันดา
    ค. คบหาไมตรีกับฝรั่งเศส
    ง. ดำเนินนโยบายปิดประเทศ7.สมัยใดที่การติดต่อระหว่างไทยกับตะวันตกสิ้นสุด

    ก. พระนารายณ์มหาราช
    ข. พระเพทราชา
    ค. พระเจ้าปราสาททอง
    ง. พระเจ้าเอกทัศน์8.คำว่า "สยาม" ที่ใช้เรียกชื่ออาณาจักรของไทยเกิดขึ้นสมัยใด

    ก. พระนเรศวรมหาราช
    ข. พระเจ้าตากสินมหาราช
    ค. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
    ง. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว9.ระบบเศรษฐกิจยุคใหม่ที่ต้องพึ่งพิงตลาดโลกเกิดขึ้นสมัยใด

    ก. พระนเรศวรมหาราช
    ข. พระบรมไตรโลกนาถ
    ค. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
    ง. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว10.ชุมชนที่เป็นแหล่งเศรษฐกิจการค้าก่อนที่จะมีการพัฒนาประเทศสมัยรัชกาลพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอยู่บริเวณใด

    ก. ถนน
    ข. ทางรถไฟ
    ค. ริมฝั่งทะเล
    ง. แม่น้ำลำคลอง11.เพราะเหตุใดการติดต่อระหว่างกรุงศรีอยุธยากับฮอลันดาจึงไม่ราบรื่นในสมัยอยุธยา

    ก. ฮอลันดาต้องการผูกขาดสินค้า
    ข. กรุงศรีอยุธยาไม่ยอมให้สิทธิสภาพนอกอาณาเขต
    ค. บริษัทอินเดียตะวันออกขาดทุน
    ง. ฮอลันดาต้องการให้ตัดคอคอดกระเพื่อสะดวกในการคมนาคมขนส่งทางการค้า12.ข้อใดเป็นสาเหตุทำให้ไทยหวาดระแวงชาติตะวันตกทำให้กลายเป็นวิกฤตการณ์ทางการเมืองใน ค.ศ.1668

    ก. บทบาทของฟอลคอนในพระคลังสินค้า
    ข. ฝรั่งเศสต้องการเปลี่ยนการนับถือศาสนาของสเด็จพระนารายณ์
    ค. อังกฤษยึดเมืองมะริดของไทย
    ง. การเข้ามาของกองทหารฝรั่งเศส13.เพราะเหตุใดในศตวรรษที่ 19 สยามจึงต้องยอมทำสนธิสัญญาเสียเปรียบชาติตะวันตก

    ก. ต้องการอาวุธไปรบพม่า
    ข. ภัยลัทธิจักรวรรดินิยม
    ค. ต้องการพัฒนาประเทศ
    ง. ถ่วงดุลการค้ายุโรป14.เพราะเหตุใดพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงจัดการปกครองแบบรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลาง

    ก. ป้องกันการขัดแย้งกับประเทศตะวันตก
    ข. ต้องการอำนาจอธิปไตย
    ค. สร้างความรู้สึกชาตินิยม
    ง. เพื่อเร่งการปรับปรุงบ้านเมืองให้ทันสมัย15.การปฏิรูประเบียบบริหารราชการแผ่นดินในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญกับงานของกระทรวงใด

    ก. ต่างประเทศ
    ข. ยุติธรรม
    ค. มหาดไทย
    ง. ศึกษาธิการ16.ข้อใด ไม่ใช่  ลักษณะโครงสร้างสังคมไทยก่อนสมัยลงนามในสนธิสัญญาเบาริง

    ก. เป็นรัฐศักดินาที่ข้าราชการมีอภิสิทธิ์ตามกฏหมาย
    ข. ราษฎรอาศัยอยู่กันเป็นหมู่บ้านตามชนบท
    ค. เกิดเมืองศูนย์กลางการค้าที่มีพ่อค้าชาวจีนอาศัยทำมาหากิน
    ง. ทาสยังอยู่ในสังคมเป็นระดับชนชั้น17.ข้อใด ไมใช่  การปรับปรุงด้านเศรษฐกิจของไทยสมัยรัชกาลที่ 5

    ก. การขุดคอคอดกระ
    ข. การตั้งธนาคารพาณิชย์
    ค. การเลิกทาส
    ง. การสร้างถนน18.สมัยใดที่ไทยยอมทำสนธิสัญญาเสียเปรียบชาติตะวันตก

    ก. รัชกาลที่ 2
    ข. รัชกาลที่ 3
    ค. รัชกาลที่ 4
    ง. รัชกาลที่ 519.ข้อใด ไม่ใช่  ผลประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการติดต่อกับตะวันตก

    ก. ศิลปวิทยาการ
    ข. เพิ่มรายได้รัฐ
    ค. พระคลังสินค้า
    ง. เทคโนโลยีใหม่20.ข้อใด ไม่ใช่  ควาสัมพันธ์ระหว่างไทยกับพม่าในอดีต

    ก. ด้านความขัดแย้ง
    ข. ด้านสถาปัตยกรรม
    ค. ด้านพุทธศาสนา
    ง. ด้านการค้าขาย