บทที่ 3 หนังสือ

ความหมายของหนังสือ

          หนังสือ  หมายถึง  การบันทึกความรู้  ความคิด  ประสบการณ์   ลงบนแผ่นกระดาษขนาดเท่า ๆ กัน โดยใช้ถ้อยคำ สำนวนโวหารในการสื่อสารให้ผู้อ่านได้รับรู้ และเข้าใจ ซึ่งใช้การเขียน หรือพิมพ์  แล้วนำมาเย็บรวมเป็นเล่ม 

          กระดาษที่นิยมใช้จัดทำหนังสือมีหลายขนาด แตกต่างกันไปตามประโยชน์ของการใช้งาน ดังนี้


กระดาษขนาดสองหน้ายก ความสูง มากกว่า 30 ซ.ม. (ประมาณ 15 นิ้ว)
กระดาษขนาดสี่หน้ายก ความสูง  30  ซ.ม.  (ประมาณ  12 นิ้ว)
กระดาษขนาดแปดหน้ายก ความสูง  25  ซ.ม.  (ประมาณ 9 ¾  นิ้ว)
กระดาษขนาดสิบหกหน้ายก ความสูง  17  ½  ซ.ม. (ประมาณ 6  ¾  นิ้ว)
กระดาษขนาดสามสิบสองหน้ายก ความสูง  13  ซ.ม. (ประมาณ 5 นิ้ว)
กระดาษขนาดหกสิบสี่หน้ายก ความสูง   8  ซ.ม. (ประมาณ 3 นิ้ว)
กระดาษขนาดช้าง (Elephant  folio) ความสูง  23  นิ้ว
กระดาษขนาดหนังสือแผนที่ (Atlas  folio) ความสูง  25  นิ้ว
กระดาษขนาดช้างคู่ (Double elephant folio) ความสูง  50  นิ้ว

           หนังสือที่มีความกว้างมากกว่า ความสูงเรียกว่า หนังสือสี่เหลี่ยมผืนผ้า (oblong) และใช้คำว่า สี่เหลี่ยมผืนผ้า ตามหลังขนาดของหนังสือได้ เช่น หนังสือขนาดแปดหน้ายกสี่เหลี่ยมผืนผ้า
          หนังสือที่มีความกว้างน้อยกว่า 3/5  ของความสูง เรียกว่า หนังสือหน้าแคบ (narrow)  และใช้คำว่า  หน้าแคบ  ตามหลังขนาดของหนังสือได้ เช่น หนังสือขนาดแปดหน้ายกหน้าแคบ
          หนังสือที่มีความกว้างมากกว่า  3/4  ของความสูง  แต่ไม่เกินความสูง  เรียกว่า หนังสือหน้าจตุรัส (square)
          หนังสือวิชาการโดยทั่วไป นิยมใช้กระดาษขนาดแปดหน้ายก ซึ่งถือเป็นขนาดมาตรฐาน และหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊ก นิยมใช้กระดาษขนาดสิบหกหน้ายก  (พวา พันธุ์เมฆา, 2539, หน้า 81)