บทที่ 4 หนังสืออ้างอิง

1.1 ความหมายของหนังสืออ้างอิง

          หนังสืออ้างอิง  หมายถึง หนังสือรวบรวมความรู้  เรื่องราว  ข้อเท็จจริง  ในสาขาวิชาต่างๆ  เพื่อค้นหาคำตอบหรือข้อความ  เฉพาะบางเรื่อง  บางตอน โดยไม่ต้องอ่านทั้งเล่ม  (ประทีป  จรัสรุ่งรวีวร, 2535, หน้า 108)  หนังสืออ้างอิงเป็นหนังสือที่มีลักษณะพิเศษอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งห้องสมุดต้องจัดแยกออกจากหนังสือประเภทอื่นๆ  และกำหนดสัญลักษณ์เพิ่มเติมขึ้นเหนือเลขเรียกหนังสือ โดยสัญลักษณ์ที่ใช้สำหรับหนังสืออ้างอิงภาษาไทย จะใช้อักษร อ  มาจากคำว่า อ้างอิง และหนังสือภาษาต่างประเทศจะใช้อักษร  R หรือ  REF  มาจากคำว่า  Reference  ซึ่งหนังสืออ้างอิงจะไม่อนุญาตให้ยืมออกจากห้องสมุด


306.03
ส678

423.9591
ว579พ
Ref
030
W927
Ref
920
B782p