วารสารอิเล็กทรอนิกส์ Lawarath Social E-Journal ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2562

Full Text ดาวน์โหลดที่นี่ >> จัดเล่มสมบูรณ์ >>> LWR2-62.001 >> การจัดการคุณภาพการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ของเกษตรกรจังหวัดราชบุรีในเขตพื้นที่อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี >> สุกัญญา  มิตตัสสา >>> LWR2-62.002 >> การประยุกต์หลักธรรมาธิบาลในการปฏิบัติงานของข้าราชการด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์>> ราเชน  ซามัน >>> LWR2-62.003 >> ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์วีรชนค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี >> จุฬารัตน์  ละมุด >>> LWR2-62.004 >>…

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ Lawarath Social E-Journal ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน 2562

Full Text ดาวน์โหลดที่นี่ >> จัดเล่มสมบูรณ์ >>> LWR1-62.001 >> การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของสภาเกษตรกร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ >> ศุภกานต์  วงศ์เณพ >>> LWR1-62.002 >> ประสิทธิผลการให้บริการประชาชนของศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ตำรวจภูธร จังหวัดเพชรบุรี >> รุ่งนภา  ปี่แก้ว >>> LWR1-62.003 >> คุณภาพชีวิตของประชาชนในตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี…