วารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561

Full Text ดาวน์โหลดที่นี่ >> จัดเล่มสมบูรณ์ >>  สารบัญ << >  Husoc1-61.001 พฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงของนักศึกษาในพื้นที่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ : วิศรุต  วุฒิธรรม >  Husoc1-61.002 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ เรื่อง การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ โดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน : ธัชพล  ทีดี >  Husoc1-61.003 ประสิทธิผลของการดำเนินงานตามนโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในพื้นที่ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม…

วารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2561

Full Text ดาวน์โหลดที่นี่ >> จัดเล่มสมบูรณ์ >>  สารบัญ << >  Husoc1-61.001 การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการรักษาความปลอดภัยชุมชนในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ : สุภาณี  แต้มแก้ว >  Husoc1-61.002 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยกระบวนการกลุ่มในรายวิชากลยุทธ์การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นเชิงบูรณาการ : สุริยะ  หาญพิชัย >  Husoc1-61.003 ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคสืบสวนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาประวัติศาสตร์จีน : ภูเทพ  ประภากร >  Husoc1-61.004…

วารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560

Full Text ดาวน์โหลดที่นี่ >> จัดเล่มสมบูรณ์ >>  สารบัญ << >  Husoc2-60.001 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดกรมประมง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ : รุจิรา  แดงฉ่ำ >  Husoc2-60.002 ประสิทธิภาพการฝึกงานของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ระดับอุดมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี : จุฑามาศ  พรรณสมัยและคณะ >  Husoc2-60.003 แนวทางการพัฒนาศักยภาพชุมชนท้องถิ่นในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตำบลปลาค้าว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ…

วารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2560

Full Text ดาวน์โหลดที่นี่ >> จัดเล่มสมบูรณ์ >>  สารบัญ << >  Husoc1-60.001 คุณภาพชีวิตการทำงานของแรงงานพม่าในอุตสาหกรรมการเกษตร กรณีศึกษาอำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ : นิศารัตน์  วันเพ็ญ >  Husoc1-60.002  ประสิทธิผลในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ :   ชญาภา  รังวิจี >  Husoc1-60.003 การใช้บัตรภาพแสดงวิวัฒนาการคำศัพท์เพื่อพัฒนาทักษะการจดจำคำศัพท์ภาษาจีน : ภัทราพร …

วารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2559

Full Text ดาวน์โหลดที่นี่ >> จัดเล่มสมบูรณ์ >>  สารบัญ << >  Husoc1-59.001 การพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ โดยการสร้างโอกาสให้ทำงานเป็นทีมในรายวิชาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม : กาสัก เต๊ะขันหมาก >  Husoc1-59.002 การศึกษาปัญหาการจัดการเรียนการสอนไวยากรณ์ภาษาจีนกลางของผู้เรียนชาวไทย : ภูเทพ ประภากร >  Husoc1-59.003 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของทหารในพื้นที่อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส : กัณพัทธิ์ กิจประมง > …