ภาพกิจการมการประกวดบทความทางวิชาการ

ภาพกิจการมการประกวดบทความทางวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ณ อาคาร 19 ชั้น 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี Download >> ภาพกิจกรรมทั้งหมด

แจ้งการเปลี่ยนแปลงการประกาศผลและมอบรางวัลในงานประกวดบทความทางวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

แจ้งการเปลี่ยนแปลงประกาศผลและมอบรางวัลในงานประกวดบทความทางวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จากวันที่ 21 มีนาคม 2561 เปลี่ยนเป็นวันที่ 1 พฤษภาคม 2561

ขยายเวลาโครงการประกวดบทความทางวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงและขยายเวลาการรับสมัครเข้าร่วมโครงการประกวดบทความทางวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รายละเอียดดังนี้ โครงการ >>>  Download            สมัครเข้าร่วม >>> ส่งบทความ     ส่งใบตอบรับ >>>  ส่งใบตอบรับ