วารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560

Full Text ดาวน์โหลดที่นี่ >>  เล่มสมบูรณ์ >>  สารบัญ << >  Husoc2-60.001 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดกรมประมง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ : รุจิรา  แดงฉ่ำ >  Husoc2-60.002 ประสิทธิภาพการฝึกงานของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ระดับอุดมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี : จุฑามาศ  พรรณสมัยและคณะ >  Husoc2-60.003 แนวทางการพัฒนาศักยภาพชุมชนท้องถิ่นในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตำบลปลาค้าว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ…

วารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2560

Full Text ดาวน์โหลดที่นี่ >> เล่มสมบูรณ์ >>  สารบัญ << >  Husoc1-60.001 คุณภาพชีวิตการทำงานของแรงงานพม่าในอุตสาหกรรมการเกษตร กรณีศึกษาอำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ : นิศารัตน์  วันเพ็ญ >  Husoc1-60.002  ประสิทธิผลในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ :   ชญาภา  รังวิจี >  Husoc1-60.003 การใช้บัตรภาพแสดงวิวัฒนาการคำศัพท์เพื่อพัฒนาทักษะการจดจำคำศัพท์ภาษาจีน…

วารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2559

Full Text ดาวน์โหลดที่นี่ >> เล่มสมบูรณ์ >>  สารบัญ << >  Husoc2-59.001 ประสิทธิผลการนำนโยบายเบื้ยยังชีพผู้สูงอายุไปปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี : สักขี  กลิ่นกระสังข์ >  Husoc2-59.002 การจัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของกองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี : จุฑามาส  หงส์สอง >  Husoc2-59.003 การพัฒนาคุณลักษณะการเป็นนักวิจัยที่ดีโดยการฝึกปฏิบัติจริงวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น…

วารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2559

Full Text ดาวน์โหลดที่นี่ >> เล่มสมบูรณ์ >>  สารบัญ << >  Husoc1-59.001 การพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ โดยการสร้างโอกาสให้ทำงานเป็นทีมในรายวิชาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม : กาสัก เต๊ะขันหมาก >  Husoc1-59.002 การศึกษาปัญหาการจัดการเรียนการสอนไวยากรณ์ภาษาจีนกลางของผู้เรียนชาวไทย : ภูเทพ ประภากร >  Husoc1-59.003 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของทหารในพื้นที่อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส : กัณพัทธิ์ กิจประมง…