แจ้งการเปลี่ยนแปลงการประกาศผลและมอบรางวัลในงานประกวดบทความทางวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

แจ้งการเปลี่ยนแปลงประกาศผลและมอบรางวัลในงานประกวดบทความทางวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จากวันที่ 21 มีนาคม 2561 เปลี่ยนเป็นวันที่ 1 พฤษภาคม 2561

ขยายเวลาโครงการประกวดบทความทางวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงและขยายเวลาการรับสมัครเข้าร่วมโครงการประกวดบทความทางวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รายละเอียดดังนี้ โครงการ >>>  Download            สมัครเข้าร่วม >>> ส่งบทความ     ส่งใบตอบรับ >>>  ส่งใบตอบรับ

วารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560

Full Text ดาวน์โหลดที่นี่ >> จัดเล่มสมบูรณ์ >>  สารบัญ << >  Husoc2-60.001 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดกรมประมง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ : รุจิรา  แดงฉ่ำ >  Husoc2-60.002 ประสิทธิภาพการฝึกงานของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ระดับอุดมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี : จุฑามาศ  พรรณสมัยและคณะ >  Husoc2-60.003 แนวทางการพัฒนาศักยภาพชุมชนท้องถิ่นในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตำบลปลาค้าว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ…

วารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2560

Full Text ดาวน์โหลดที่นี่ >> จัดเล่มสมบูรณ์ >>  สารบัญ << >  Husoc1-60.001 คุณภาพชีวิตการทำงานของแรงงานพม่าในอุตสาหกรรมการเกษตร กรณีศึกษาอำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ : นิศารัตน์  วันเพ็ญ >  Husoc1-60.002  ประสิทธิผลในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ :   ชญาภา  รังวิจี >  Husoc1-60.003 การใช้บัตรภาพแสดงวิวัฒนาการคำศัพท์เพื่อพัฒนาทักษะการจดจำคำศัพท์ภาษาจีน : ภัทราพร …

วารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2559

Full Text ดาวน์โหลดที่นี่ >> จัดเล่มสมบูรณ์ >>  สารบัญ << >  Husoc1-59.001 การพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ โดยการสร้างโอกาสให้ทำงานเป็นทีมในรายวิชาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม : กาสัก เต๊ะขันหมาก >  Husoc1-59.002 การศึกษาปัญหาการจัดการเรียนการสอนไวยากรณ์ภาษาจีนกลางของผู้เรียนชาวไทย : ภูเทพ ประภากร >  Husoc1-59.003 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของทหารในพื้นที่อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส : กัณพัทธิ์ กิจประมง > …