วารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2561

Full Text ดาวน์โหลดที่นี่ >>  เล่มสมบูรณ์ >>  สารบัญ << >  Husoc1-61.001 การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการรักษาความปลอดภัยชุมชนในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ : สุภาณี  แต้มแก้ว >  Husoc1-61.002 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยกระบวนการกลุ่มในรายวิชากลยุทธ์การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นเชิงบูรณาการ : สุริยะ  หาญพิชัย >  Husoc1-61.003 ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคสืบสวนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาประวัติศาสตร์จีน : ภูเทพ  ประภากร > …