วารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2559

Full Text ดาวน์โหลดที่นี่ >> จัดเล่มสมบูรณ์

>>  สารบัญ <<

>  Husoc1-59.001 การพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ โดยการสร้างโอกาสให้ทำงานเป็นทีมในรายวิชาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม : กาสัก เต๊ะขันหมาก

>  Husoc1-59.002 การศึกษาปัญหาการจัดการเรียนการสอนไวยากรณ์ภาษาจีนกลางของผู้เรียนชาวไทย : ภูเทพ ประภากร

>  Husoc1-59.003 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของทหารในพื้นที่อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส : กัณพัทธิ์ กิจประมง

>  Husoc1-59.004 รูปแบบการส่งเสริมประชาธิปไตยของนักศึกษา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : พีรพล ไทยทอง และคณะ

>  Husoc1-59.005 กุลจิรัฏฐิติธรรม : พุทธบูรณาการสร้างความมั่นคงขององค์การอย่างยั่งยืน : พระมหาวิศิต ธีรวํโส

>  Husoc1-59.006 คุณภาพชีวิตประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา : ทักษิณ ประชามอญ

>  Husoc1-59.007 สาเหตุการตั้งครรภ์ก่อนวันอันควรของวันรุ่นในเขตพื้นที่อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี : นภาพร มีบุญ

>  Husoc1-59.008 เภสัชศาสตร์ที่ปรากฏในพุทธปรัชญาเถรวาท : สุขสันต์ จันทะโชโต

>  Husoc1-59.009 ศิลปินแห่งชาติปราชญ์ด้านหมอลำของชาวจังหวัดอุบลราชธานี : ศิริเพ็ญ อัตไพบูลย์ และคณะ