วารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2560

Full Text ดาวน์โหลดที่นี่ >> จัดเล่มสมบูรณ์

>>  สารบัญ <<

>  Husoc1-60.001 คุณภาพชีวิตการทำงานของแรงงานพม่าในอุตสาหกรรมการเกษตร กรณีศึกษาอำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ : นิศารัตน์  วันเพ็ญ

>  Husoc1-60.002  ประสิทธิผลในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ :   ชญาภา  รังวิจี

>  Husoc1-60.003 การใช้บัตรภาพแสดงวิวัฒนาการคำศัพท์เพื่อพัฒนาทักษะการจดจำคำศัพท์ภาษาจีน : ภัทราพร  โชคไพบูลย์

>  Husoc1-60.004 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี : สนิ  คำคง

>  Husoc1-60.005 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่ อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี : ปรีชา  จันพิรักษ์

>  Husoc1-60.006 ประสิทธิผลการนำนโยบายคืนสัญชาติคนไทยพลัดถิ่น ตามพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 5) พุทธศักราช 2555 ไปปฏิบัติในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดระนอง  : ชนน  หนูทอง

>  Husoc1-60.007 ภาระหนี้สิ้นของข้าราชการตำรวจสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ : พิชญ์สินี  วงษ์กาวิน

>  Husoc1-60.008 ปัจจัยคุณภาพการบริการที่มีผลต่อการให้บริการของศูนย์ดำรงธรรมในพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี : ปทุมวรรณ  สินล้น

>  Husoc1-60.009 ย้อนรอยความเชื่อ: พิธีล้างพระพักตร์พระพุทธรูปสู่ความยั่งยืนพุทธศาสนา : พระมหาปรีชา เขมนนฺโท และคณะ