วารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560

Full Text ดาวน์โหลดที่นี่ >> จัดเล่มสมบูรณ์

>>  สารบัญ <<

>  Husoc2-60.001 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดกรมประมง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ : รุจิรา  แดงฉ่ำ

>  Husoc2-60.002 ประสิทธิภาพการฝึกงานของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ระดับอุดมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี : จุฑามาศ  พรรณสมัยและคณะ

>  Husoc2-60.003 แนวทางการพัฒนาศักยภาพชุมชนท้องถิ่นในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตำบลปลาค้าว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ : อรกนก  มณเฑียร

>  Husoc2-60.004 คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในเขตอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี : จินตนา  เอิบอิ่ม

>  Husoc2-60.005 ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านด้านสาธารณสุขมูลฐานของเทศบาลเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี : จารุกิตติ์  สุริโย

>  Husoc2-60.006 แนวทางพัฒนาการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี : พระอธิการตะวัน  บุญเพชร

>  Husoc2-60.007 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ : นาถนภา  กอบวิยะกรณ์

>  Husoc2-60.008 การบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมสู่ความเป็นเลิศ : พระครูสังฆรักษ์ปัญญาพล ปญฺญาพโล และคณะ

>  Husoc2-60.009 การเขียนบทความวิจัยเพื่อพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ : กาสัก  เต๊ะขันหมาก