ขยายเวลาโครงการประกวดบทความทางวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงและขยายเวลาการรับสมัครเข้าร่วมโครงการประกวดบทความทางวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รายละเอียดดังนี้

โครงการ >>>  Download            สมัครเข้าร่วม >>> ส่งบทความ     ส่งใบตอบรับ >>>  ส่งใบตอบรับ