แจ้งการเปลี่ยนแปลงการประกาศผลและมอบรางวัลในงานประกวดบทความทางวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

แจ้งการเปลี่ยนแปลงประกาศผลและมอบรางวัลในงานประกวดบทความทางวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จากวันที่ 21 มีนาคม 2561 เปลี่ยนเป็นวันที่ 1 พฤษภาคม 2561