วารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2561

Full Text ดาวน์โหลดที่นี่ >> จัดเล่มสมบูรณ์

>>  สารบัญ <<

>  Husoc1-61.001 การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการรักษาความปลอดภัยชุมชนในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ : สุภาณี  แต้มแก้ว

>  Husoc1-61.002 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยกระบวนการกลุ่มในรายวิชากลยุทธ์การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นเชิงบูรณาการ : สุริยะ  หาญพิชัย

>  Husoc1-61.003 ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคสืบสวนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาประวัติศาสตร์จีน : ภูเทพ  ประภากร

>  Husoc1-61.004 การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวมรดกวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี : ชนินทร  สวณภักดี

>  Husoc1-61.005 การจัดแสดงวิพิธทัศนาของนักศึกษานาฏศิลป์ไทย : กรณีศึกษา นักศึกษาสาขานาฏศิลป์ไทย วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร : นงเยาว์  อำรุงพงษ์วัฒนา และคณะ

>  Husoc1-61.006 การศึกษาทัศนคติของนักศึกษาไทยระดับปริญญาตรีที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศที่มีต่อการใช้การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานในการสอนทักษะการพูด : อาภาพรรษ์  เรืองกุล

>  Husoc1-61.007 ในความมืดยังมีดวงดาว ภาพสะท้อนด้านมืดของสังคมและกลวิธีการนำเสนอในนวนิยายเรื่องฟ้ากระจ่างดาว : ขวัญจิรา  โพธิ์ทอง

>  Husoc1-61.008 ครอบครัวลุ่มน้ำโขงกับบริบทความเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 : ยุทธพงษ์  ต้นประดู่

>  Husoc1-61.009 บทบาทของสตรีในด้านสังคมที่ปรากฏในพระไตรปิฎก : สุขสันต์  จันทะโชโต