การประเมินโครงการยกระดับการเรียนรู้โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก: รายวิชาภาษาอังกฤษ
[embeddoc url=”https://human.tru.ac.th/wp-content/uploads/2023/07/แก้ไขตามreviewers-อ.พิมพ์ระวีตัวส่งวารสาร.pdf”]