จัดแสดงดนตรี Lopburi Symphonic Day ครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติกล่าวต้อนรับนักเรียน นักศ…

อ่านเพิ่มเติม...จัดแสดงดนตรี Lopburi Symphonic Day ครั้งที่ 4
ร่วมพิธีเปิดโครงการลานวัฒนธรรม 3 บุรี

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดโครงการลานวัฒนธรรม 3 บุรี จัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ ลานวัฒนเทพ ในก…

อ่านเพิ่มเติม...ร่วมพิธีเปิดโครงการลานวัฒนธรรม 3 บุรี
เข้าร่วมกิจกรรมขบวนแห่งานลอยกระทงย้อนยุค ประจำปี 2566

งานกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย อาจารย์ ดร.ภัทราพร โชคไพบูลย์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นำนักศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมขบวนแห่งานลอยกระทงย้อนยุค ประจำปี…

อ่านเพิ่มเติม...เข้าร่วมกิจกรรมขบวนแห่งานลอยกระทงย้อนยุค ประจำปี 2566
สัมภาษณ์นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

งานกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดสัมภาษณ์นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมร่มยูงทอง ชั้น 10 อาคารคณะมนุษยศ…

อ่านเพิ่มเติม...สัมภาษณ์นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
ประชุมคณะกรรมการคลินิกวิชาการเพื่อการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 1/2566

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคลินิกวิชาการเพื่อการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั…

อ่านเพิ่มเติม...ประชุมคณะกรรมการคลินิกวิชาการเพื่อการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 1/2566
โครงการเสริมความรู้การจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยฐานสมรรถนะ

สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.) จัดโครงการเสริมความรู้การจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยฐานสมรรถนะ : ห้องเรียนที่มีความหมายต่อผู้เรียน ให้แก่นักศึกษา เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ 2566 ณ ห้อง 24/204 อาคารรัตนเทพสตรี…

อ่านเพิ่มเติม...โครงการเสริมความรู้การจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยฐานสมรรถนะ
โครงการศึกษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเบิ้งโคกสลุง

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 อาจารย์สนธยา สุขอิ่ม ผู้ช่วยคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย ได้จัดโครงการศึกษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเบ…

อ่านเพิ่มเติม...โครงการศึกษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเบิ้งโคกสลุง
โครงการสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ หอประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยมี ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบด…

อ่านเพิ่มเติม...โครงการสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์
การปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์ ภาคการศึกษาที่ 2/2566 (ภาคปกติ) สาขาวิชาศิลปกรรม

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้อง 2/102 ชั้น 1 อาคาร 2 อาจารย์ณฤทธิ์ ประจงแต่ง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกประ…

อ่านเพิ่มเติม...การปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์ ภาคการศึกษาที่ 2/2566 (ภาคปกติ) สาขาวิชาศิลปกรรม
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคการศึกษาที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมหลวงสรศักดิ์ ชั้น 3 อาคารรัต…

อ่านเพิ่มเติม...โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์ ภาคการศึกษาที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้อง 21/ 601 ชั้น 6 อาคาร 21 คณะมนุษยศาสตร์…

อ่านเพิ่มเติม...โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)
ประชุมเพื่อหารือแนวทางและวางแผนร่วมกันในการจัดสัมมนา

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.สุธินี วงศ์วัฒนานุกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร ดร.ภัทราพร โชคไพบูลย์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และอาจารย์จากสาขาวิชาภาษาจีน ร่วมต้อนรั…

อ่านเพิ่มเติม...ประชุมเพื่อหารือแนวทางและวางแผนร่วมกันในการจัดสัมมนา
มนส. จัดงาน 48 ปี ที่คิดถึง คืนสู่เหย้า … ชาว มนส.

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดงาน 48 ปี ที่คิดถึงคืนสู่เหย้าชาว มนส. เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการนี้ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อ…

อ่านเพิ่มเติม...มนส. จัดงาน 48 ปี ที่คิดถึง คืนสู่เหย้า … ชาว มนส.
จัดงานทำบุญถวายภัตตาหารเพล และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำคณะ เนื่องในวาระ 48 ปี

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมจัดงานทำบุญถวายภัตตาหารเพล และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ป…

อ่านเพิ่มเติม...จัดงานทำบุญถวายภัตตาหารเพล และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำคณะ เนื่องในวาระ 48 ปี
ให้กำลังใจนักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมอวยพรและให้กำลังใจนักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม ในโอกาสที่จะเข้าร่วมประกวดการออกแบบตัดเย็บ “ชุดผ้าไทยใส่ให้สนุก” ระดับประเทศ …

อ่านเพิ่มเติม...ให้กำลังใจนักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม
โครงการประกวดบรรเลงเดี่ยวกีตาร์ จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมพระเพทราชา ชั้น 3 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการประกวดบรรเลงเดี่ยวกีตาร์ จังหวัดลพบ…

อ่านเพิ่มเติม...โครงการประกวดบรรเลงเดี่ยวกีตาร์ จังหวัดลพบุรี
งานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปี พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการบุคลากรมหาวิทย…

อ่านเพิ่มเติม...งานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปี พ.ศ. 2566
ร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครบรอบ 103 ปี เทพสตรี สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย อาจารย์ ดร.สุธินี วงศ์วัฒนานุกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์ ดร.ภัทราพร โชคไพบูลย์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนัก…

อ่านเพิ่มเติม...ร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครบรอบ 103 ปี เทพสตรี สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
การลงคะแนนเลือกกรรมการสภาวิชาการที่มาจากคณาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการลงคะแนนเลือกกรรมการสภาวิชาการที่มาจากคณาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยเป็นการลงคะแนนแบบลับ เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 9.00 – 14.00 น. แ…

อ่านเพิ่มเติม...การลงคะแนนเลือกกรรมการสภาวิชาการที่มาจากคณาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย – ญี่ปุ่น

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีกล่าวต้อนรับนักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่น โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย – ญี่ปุ่น ระหว่างนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น และนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยวะคะยะม…

อ่านเพิ่มเติม...โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย – ญี่ปุ่น
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนได้รับทุนการศึกษา (ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา)

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน นำนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนที่ได้รับทุนการศึกษา (ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา) จากมหาวิทยาลัยครุศา…

อ่านเพิ่มเติม...นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนได้รับทุนการศึกษา (ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา)
โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสอน การทำงาน จากรุ่นพี่สู่น้องรุ่นใหม่

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสอน การทำงาน จากรุ่นพี่สู่น้องรุ่นใหม่ เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ สวนอาหารบัวหลวง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

อ่านเพิ่มเติม...โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสอน การทำงาน จากรุ่นพี่สู่น้องรุ่นใหม่
โครงการอบรมเสริมความสามารถของนักศึกษาและทักษะในอาชีพที่สอง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเสริมความสามารถของนักศึกษาและทักษะในอาชีพที่สอง เมื่อวันที่ 12-13 และ 26-27 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมร่มยูงทอง อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิท…

อ่านเพิ่มเติม...โครงการอบรมเสริมความสามารถของนักศึกษาและทักษะในอาชีพที่สอง
โครงการพัฒนาแผนบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนด้วยภาพอนาคตเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDG)

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.สุธินี วงศ์วัฒนานุกุล รองคณบดี ฝ่ายบริหาร ว่าที่ร้อยตรี ผศ.ดร.สุริยะ หาญพิชัย อาจารย์สุกัญญา ทองแห้ว คณะกรรมการดำเนินโครงก…

อ่านเพิ่มเติม...โครงการพัฒนาแผนบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนด้วยภาพอนาคตเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDG)
โครงการการสืบค้นฐานข้อมูลและการเขียนบรรณานุกรมเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการการสืบค้นฐานข้อมูลและการเขียนบรรณานุกรมเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2566 โดยจัดการอบรมรูปแบบผ่านสื่ออิเล…

อ่านเพิ่มเติม...โครงการการสืบค้นฐานข้อมูลและการเขียนบรรณานุกรมเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์
ต้อนรับและร่วมประชุมกับบริษัทสยามดนตรียามาฮ่า จำกัด

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์สาขาวิชาดนตรีศึกษา ให้เกียรติต้อนรับและร่วมประชุมกับบริษัทสยามดนตรียามาฮ่า จำกัด และโรงเรียนดนตรียามาฮ่า นำโดย นา…

อ่านเพิ่มเติม...ต้อนรับและร่วมประชุมกับบริษัทสยามดนตรียามาฮ่า จำกัด
ร่วมแสดงความยินดีบัณฑิต

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมแสดงความยินดีบัณฑิตและบันทึกภาพร่วมกันบริเวณซุ้มแสดงความยินดีของแต่ละสาขาวิชา อาคารคณะ…

อ่านเพิ่มเติม...ร่วมแสดงความยินดีบัณฑิต
มรท. จัดฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2566

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นระยะเวลา 3 วัน คือในระหว่างวันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2566 โดยใน…

อ่านเพิ่มเติม...มรท. จัดฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2566
ปัจฉิมนิเทศและสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาค กศ.บป. เมื่อวันที่ 15-16 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ เลค เฮฟเว่น รีสอร์ท อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

อ่านเพิ่มเติม...ปัจฉิมนิเทศและสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
โครงการค่ายนิติสัมพันธ์

สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการค่ายนิติสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 12 – 13 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติน้ำตกวังตะไคร์ และ ริมธาร รีสอร์ท จ.นครนา…

อ่านเพิ่มเติม...โครงการค่ายนิติสัมพันธ์
พิธีถวายพระพรชัยมงคล

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบ…

อ่านเพิ่มเติม...พิธีถวายพระพรชัยมงคล
โครงการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) จัดโครงการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ เมื่อวันที่ 7-8 สิงหาคม  พ.ศ. 2566 ณ บ้านริมแคว แพริมน้ำ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

อ่านเพิ่มเติม...โครงการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ
การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมยูงทอง ชั้น 10 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธา…

อ่านเพิ่มเติม...การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2566
โครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา ภาค กศ.บป.

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา ภาค กศ.บป. เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2566 โดยจัดการอบรมรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom

อ่านเพิ่มเติม...โครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา ภาค กศ.บป.
โครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2566 โดยจัดการอบรมรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom

อ่านเพิ่มเติม...โครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมดอกนกยูง (21/304) ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการ 3 ท่าน คือ รองศ…

อ่านเพิ่มเติม...รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565