ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 10/2566

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 10/2566 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2566 โดยมี ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใ…

อ่านเพิ่มเติม...ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 10/2566
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 9/2566

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 9/2566 ณ ห้องดอกนกยูง ชั้น 3 อาคารค…

อ่านเพิ่มเติม...ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 9/2566
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 8/2566

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมดอกนกยูง ชั้น 3 อาคาร 21 โดยมี ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบด…

อ่านเพิ่มเติม...ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 8/2566
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 7/2566

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 7/2566 ณ ห้องดอกนกยูง ชั้น 3 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งมีค…

อ่านเพิ่มเติม...ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 7/2566
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 6/2566

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 6/2566 ณ ห้องดอกนกยูง ชั้น 3 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งมีค…

อ่านเพิ่มเติม...ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 6/2566
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 5/2566

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 5/2566 ณ ห้องดอกนกยูง ชั้น 3 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งมีค…

อ่านเพิ่มเติม...ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 5/2566
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 4/2566

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4/2566 ณ ห้องดอกนกยูง ชั้น 3 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เมื่อวั…

อ่านเพิ่มเติม...ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 4/2566
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 3/2566

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องดอกนกยูง ชั้น 3 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งมีค…

อ่านเพิ่มเติม...ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 3/2566
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 2/2566

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.…

อ่านเพิ่มเติม...ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 2/2566
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2566

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องดอกนกยูง ชั้น 3 อาคารค…

อ่านเพิ่มเติม...ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2566
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 12/2565

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 11/2565 ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คร…

อ่านเพิ่มเติม...ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 12/2565
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 11/2565

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 11/2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 โดยมีผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธ…

อ่านเพิ่มเติม...ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 11/2565
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 10/2565

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 10/2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมดอกนกยูง อาคา…

อ่านเพิ่มเติม...ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 10/2565