ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 8/2566

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมดอกนกยูง ชั้น 3 อาคาร 21 โดยมี ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดี ให้เกียรติเป็นประธาน มีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาผู้สมควรได้รับการคัดเลือกให้เป็นกรรมการสภาวิชาการในนามคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/การพิจารณาการขอเสนอชื่อหัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต/ การพิจารณาค่าเป้าหมายคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2566 จำนวน 11 หลักสูตร/การพิจารณาค่าเป้าหมายคุณภาพการศึกษาภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/การพิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 11 หลักสูตร/การพิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality Improvement Plan) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566/การพิจารณาการขอปรับชื่อเรื่องการค้นคว้าอิสระ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต/ การพิจารณาการส่งผลการสอนการค้นคว้าอิสระ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต/ การพิจารณาผลงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษ ให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่มีผลงานตามเกณฑ์ที่กำหนด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567/ การพิจารณารายชื่ออาจารย์พิเศษ ของนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2566/ การพิจารณาแก้ไขผลการเรียน ขาดสอบ(X, M) และ ร. (I) นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ/การพิจารณาผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ