ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.สุริยะ หาญพิชัย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีขอแสดงความยินดีกับผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.สุริยะ หาญพิชัยอาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษาในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักศิลป…

อ่านเพิ่มเติม...
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วีรวิชญ์ บุญส่ง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผศ.ดร.วีรวิชญ์ บุญส่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในโอกาสได้รับรางวัลเพชรเทพสตรี ประจำปี 2565ประเภทอาจารย์พิธีมอบเกียรติบัต…

อ่านเพิ่มเติม...
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ภูเทพ ประภากร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผศ.ภูเทพ ประภากรอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในโอกาสได้รับรางวัลเพชรเทพสตรี ประจำปี 2565ประเภทศิษย์เก่าพิธีมอบเกียรติบัตร และเ…

อ่านเพิ่มเติม...
ขอเเสดงความยินดีกับ น.ส.ระวีวรรณ นาคโชติ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวระวีวรรณ นาคโชติ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปรักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดีในโอกาสได้รับรางวัลเพชรเทพสตรี ประจำปี 2565ประเภทบุคลากรสายสนับสนุนพิธีมอบเ…

อ่านเพิ่มเติม...
ผศ.ชนิตตา โชติช่วง ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ขอแสดงความยินดีกับ​ ผศ.ชนิตตา โชติช่วง สังกัดสาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ......
อ่านเพิ่มเติม...