ร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์ชุติมา ธนูธรรมทัศน์

ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์ชุติมา ธนูธรรมทัศน์ อาจารย์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ได้รับรางวัล อาจารย์ผู้สอนดีเด่น (TRU Outstanding Teaching Aw…

อ่านเพิ่มเติม...ร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์ชุติมา ธนูธรรมทัศน์
ขอเเสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันดี เภาคำ

ขอเเสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วันดี เภาคำอาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรีศึกษาได้รับรางวัล เพชรเทพสตรี ประจำปี 2566ประเภทอาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

อ่านเพิ่มเติม...ขอเเสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันดี เภาคำ
ขอเเสดงความยินดีกับ นางสุภรัตน์ เครือวงษา

ขอเเสดงความยินดีกับนางสุภรัตน์ เครือวงษานักวิชาการศึกษาได้รับรางวัล เพชรเทพสตรี ประจำปี 2566ประเภทบุคลากรสายสนับสนุนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

อ่านเพิ่มเติม...ขอเเสดงความยินดีกับ นางสุภรัตน์ เครือวงษา
ขอเเสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูเทพ ประภากร

ขอเเสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูเทพ ประภากรอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีนบรรณาธิการวารสาร LAWARATH SOCIAL E – JOURNALสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันอ…

อ่านเพิ่มเติม...ขอเเสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูเทพ ประภากร
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวระวีวรรณ นาคโชติ

ขอแสดงความยินดีนางสาวระวีวรรณ นาคโชติรักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั…

อ่านเพิ่มเติม...ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวระวีวรรณ นาคโชติ
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณี เจริญทรัพย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณี เจริญทรัพย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปกรรม ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิ…

อ่านเพิ่มเติม...ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณี เจริญทรัพย์
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.วิเนส จันทะวงษ์ศรี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.วิเนส จันทะวงษ์ศรีหัวหน้าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธร…

อ่านเพิ่มเติม...ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.วิเนส จันทะวงษ์ศรี
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.สุริยะ หาญพิชัย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีขอแสดงความยินดีกับผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.สุริยะ หาญพิชัยอาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษาในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักศิลป…

อ่านเพิ่มเติม...ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.สุริยะ หาญพิชัย
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วีรวิชญ์ บุญส่ง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผศ.ดร.วีรวิชญ์ บุญส่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในโอกาสได้รับรางวัลเพชรเทพสตรี ประจำปี 2565ประเภทอาจารย์พิธีมอบเกียรติบัต…

อ่านเพิ่มเติม...ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วีรวิชญ์ บุญส่ง
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ภูเทพ ประภากร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผศ.ภูเทพ ประภากรอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในโอกาสได้รับรางวัลเพชรเทพสตรี ประจำปี 2565ประเภทศิษย์เก่าพิธีมอบเกียรติบัตร และเ…

อ่านเพิ่มเติม...ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ภูเทพ ประภากร
ขอเเสดงความยินดีกับ น.ส.ระวีวรรณ นาคโชติ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวระวีวรรณ นาคโชติ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปรักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดีในโอกาสได้รับรางวัลเพชรเทพสตรี ประจำปี 2565ประเภทบุคลากรสายสนับสนุนพิธีมอบเ…

อ่านเพิ่มเติม...ขอเเสดงความยินดีกับ น.ส.ระวีวรรณ นาคโชติ
ผศ.ชนิตตา โชติช่วง ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ขอแสดงความยินดีกับ​ ผศ.ชนิตตา โชติช่วง สังกัดสาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ......
อ่านเพิ่มเติม...ผศ.ชนิตตา โชติช่วง ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”