ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.สุริยะ หาญพิชัย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ขอแสดงความยินดีกับ
ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.สุริยะ หาญพิชัย
อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา
ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี