ปรัชญา

    สร้างคนให้มีคุณภาพ คุณธรรม เพื่อตอบสนองท้องถิ่นและสากล

วิสัยทัศน์

    ผลิตบัณฑิต สร้างนวัตกรรม นำพัฒนาท้องถิ่น บริหารด้วยธรรมาภิบาล

พันธกิจ

  1. พัฒนาท้องถิ่นด้วยการบูรณาการการวิจัย ภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม และเทคโนโลยี
  2. ผลิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู
  3. ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และจัดการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้
  4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามพันธกิจ
  5. บริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ

อัตลักษณ์

      ม         (มืออาชีพ)
      ร         (รักษ์ท้องถิ่น)
      ท         (ทันสมัย)

ยุทธศาสตร์

      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ คุณธรรม สร้างนวัตกรรม พัฒนาท้องถิ่น เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น ตลอดจนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล       

      ดังนั้น การกำหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย และแนวทางการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1     การพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 2     การผลิตและพัฒนาครู

ยุทธศาสตร์ที่ 3     การยกระดับคุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4     การพัฒนาระบบบริหารจัดการ