หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562
ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ภาษาอังกฤษ : Master of Public Administration Program in Public Administration

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
ชื่อย่อ (ไทย) : รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Public Administration (Public Administration)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : M.P.A. (Public Administration)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. ข้าราชการในกระทรวง ทบวง กรม หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น
2. นักบริหารสานยงานการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สายงานการบริหารงานคลัง สายงานนโยบายและการวางแผน สายงานฝ่ายปกครอง ทั้งภาครัฐและเอกชน
3. เป็นนักวิชาการ อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และสาขาที่สัมพันธ์กันในสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
4. เป็นนักวิจัยทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง