ขอเเสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา

ขอเเสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา ที่ได้รับรางวัลและผ่านการเข้าร่วมแข่งขัน การประกวด Young Artist Music Contest 2023 เมื่อวันที่ 30 กันยายน – 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล น…

อ่านเพิ่มเติม...ขอเเสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา
ขอเเสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม

ขอเเสดงความยินดีกับ นายสุรสิทธิ์ พลนาค นายเนมินธร จันทร นายพิทวัส วันฟู นายสิทธิพล  เสาร์สุข นางสาวสุภาวดี ภูสูง นางสาวสุพิชฌาย์ พันธ์ผูก นักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม ผ่านเข้ารอบระดับประเทศ 40 ทีมสุดท้าย…

อ่านเพิ่มเติม...ขอเเสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ได้รับทุนการศึกษา INTERNATIONAL CHINESE TEACHER SCHOLARSHIP ศึกษาหลักสูตรภาษาจีน ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน และมหาวิทยาลัยภาษาต่างป…

อ่านเพิ่มเติม...ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน
ขอแสดงความยินดีกับ นายศุภดล มังกรทอง

ขอแสดงความยินดีกับนายศุภดล มังกรทอง ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง จากการประกวดบรรเลงเดี่ยวกีตาร์ จังหวัดลพบุรี Lopburi Guitar Day : Workshop & Competition 2023 เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ…

อ่านเพิ่มเติม...ขอแสดงความยินดีกับ นายศุภดล มังกรทอง
ขอเเสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนทีม “ชุมชนบ้านห้วยจันทร์”

ขอเเสดงความยินดีกับ นางสาวจริยา แสงทองย้อย นางสาวธัญวรรณ เพ็งพันธ์ นางสาวฐิตาภา จำนงค์โชค นางสาวกัญญากร สุวรรณศรี นางสาวสุจิดา แข็งธัญกิจ นางสาวนัชชา ยิ้มอยู่ นายธนภัทร์ เที่ยงตรง และนางสาวณัฐวิภา พง…

อ่านเพิ่มเติม...ขอเเสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนทีม “ชุมชนบ้านห้วยจันทร์”
ขอเเสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนทีม “วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่เผือกหอม”

ขอเเสดงความยินดีกับ นางสาวจุฑามาศ ชัยเสน นางสาวญาดา บุญแก้ว นายปุณยวัจน์ ผลฉาย และนางสาวจินต์จุฑา อะถาพัด นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ชั้นปีที่ 3 ทีม “วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่เผือกหอม” ได้รับรางวัลรองชนะเลิ…

อ่านเพิ่มเติม...ขอเเสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนทีม “วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่เผือกหอม”
ขอเเสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนทีม “ชุมชนสนามแจง”

ขอเเสดงความยินดีกับ นางสาวพรพรรณ บัวหลวง นางสาวชุติมาภรณ์ บัตรประโคน และนางสาวศิริพร ศิริโสภณ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ชั้นปีที่ 3 ทีม “ชุมชนสนามแจง” ที่ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดการนำเสนอโครงการวิศวก…

อ่านเพิ่มเติม...ขอเเสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนทีม “ชุมชนสนามแจง”
ขอเเสดงความยินดีกับ นางสาวลลาริน ต้องใจ

ขอเเสดงความยินดีกับ นางสาวลลาริน ต้องใจ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ศศ.บ. ชั้นปีที่ 2 เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลที่ 3 ในการแข่งขัน The 9th International English Speech Contest for Rajabhat and ASEAN Un…

อ่านเพิ่มเติม...ขอเเสดงความยินดีกับ นางสาวลลาริน ต้องใจ
ขอเเสดงความยินดีกับสาขาวิชาภาษาจีน

ขอเเสดงความยินดีกับสาขาวิชาภาษาจีน ได้รับรางวัลชมเชย สื่อวีดิทัศน์เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต กลุ่มที่ 2 โครงการประกวดสื่อวีดิทัศน์เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในโครงการการยกระดับการจัดการเรียนรู้ โรงเรีย…

อ่านเพิ่มเติม...ขอเเสดงความยินดีกับสาขาวิชาภาษาจีน
ขอเเสดงความยินดีกับสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

ขอเเสดงความยินดีกับสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สื่อวีดิทัศน์เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต กลุ่มที่ 2 โครงการประกวดสื่อวีดิทัศน์เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในโครงการการยกระดับการจัดกา…

อ่านเพิ่มเติม...ขอเเสดงความยินดีกับสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
ขอเเสดงความยินดีกับสาขาวิชาสังคมศึกษา

ขอเเสดงความยินดีกับสาขาวิชาสังคมศึกษา ได้รับรางวัลชมเชย สื่อวีดิทัศน์เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต กลุ่มที่ 2 โครงการประกวดสื่อวีดิทัศน์เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในโครงการการยกระดับการจัดการเรียนรู้ โรงเ…

อ่านเพิ่มเติม...ขอเเสดงความยินดีกับสาขาวิชาสังคมศึกษา
ขอเเสดงความยินดีกับสาขาวิชานิติศาสตร์

ขอเเสดงความยินดีกับสาขาวิชานิติศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สื่อวีดิทัศน์เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต กลุ่มที่ 1โครงการประกวดสื่อวีดิทัศน์เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในโครงการการยกระดับการจัดการเ…

อ่านเพิ่มเติม...ขอเเสดงความยินดีกับสาขาวิชานิติศาสตร์
ขอเเสดงความยินดีกับ สาขาวิชาภาษาไทย

ขอเเสดงความยินดีกับสาขาวิชาภาษาไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศ สื่อวีดิทัศน์เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต กลุ่มที่ 2 โครงการประกวดสื่อวีดิทัศน์เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในโครงการการยกระดับการจัดการเรียนรู้ โรงเร…

อ่านเพิ่มเติม...ขอเเสดงความยินดีกับ สาขาวิชาภาษาไทย
ขอเเสดงความยินดีกับ นางสาวอมรา โพธิ์ทอง

ขอเเสดงความยินดีกับ นางสาวอมรา โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพรหมเทพาวาส อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรีได้รับรางวัล เพชรเทพสตรี ประจำปี 2566 ประเภทศิษย์เก่า สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาว…

อ่านเพิ่มเติม...ขอเเสดงความยินดีกับ นางสาวอมรา โพธิ์ทอง
ขอเเสดงความยินดีกับ นางสาวปพิชญา บัวทอง

ขอเเสดงความยินดีกับนางสาวปพิชญา บัวทองนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 4ได้รับรางวัล เพชรเทพสตรี ประจำปี 2566ประเภทนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

อ่านเพิ่มเติม...ขอเเสดงความยินดีกับ นางสาวปพิชญา บัวทอง
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนได้รับทุนการศึกษา (ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา)

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน นำนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนที่ได้รับทุนการศึกษา (ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา) จากมหาวิทยาลัยครุศา…

อ่านเพิ่มเติม...นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนได้รับทุนการศึกษา (ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา)
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทีม 6 Salt Art) จังหวัดลพบุรี ผ่านเข้ารอบคัดเลือกระดับประเทศ ตัวแทนระดับภาคกลาง 8 ทีมสุดท้าย โครงการส่งเสริมพัฒนาการออกแบบตัดเ…

อ่านเพิ่มเติม...ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนรินรัตน์ สมพงษ์

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวนรินรัตน์ สมพงษ์นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 3ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 3,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร การประกวดเพาะกล้าพันธุ์เก่งเพลงพื้นบ้าน รุ่นที่ ๗จัดโดย …

อ่านเพิ่มเติม...ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนรินรัตน์ สมพงษ์
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนรินรัตน์ สมพงษ์

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวนรินรัตน์ สมพงษ์ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 3ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดอ่านทํานองเสนาะ สดับถ้อยร้อยกรองไทย ครั้งที่ 2 “เทิศไท้ทศมหาราชามหาจักรีวงศ์”จัดโดยกระทรวงวัฒนธร…

อ่านเพิ่มเติม...ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนรินรัตน์ สมพงษ์
ขอเเสดงความยินดีกับ นางสาวชุติภัทร ศิริสลุง นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย

ขอเเสดงความยินดีกับ นางสาวชุติภัทร ศิริสลุงนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยได้รับรางวัลเกียรติยศ “นักศึกษารางวัลพระราชทาน”ระดับอุดมศึกษา เขตภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2565“คนแรกของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี”

อ่านเพิ่มเติม...ขอเเสดงความยินดีกับ นางสาวชุติภัทร ศิริสลุง นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย
ขอเเสดงความยินดีกับ นายแสนภูมิ มาลา นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา

ขอเเสดงความยินดีกับนายแสนภูมิ มาลานักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา ชั้นปีที่ 3ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท “เดี่ยวฆ้องวงใหญ่”การประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 1ประจำปี 2566 เมื…

อ่านเพิ่มเติม...ขอเเสดงความยินดีกับ นายแสนภูมิ มาลา นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปพิชญา บัวทอง นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปพิชญา บัวทอง นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 4ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การสร้างสรรค์วรรณศิลป์ ประเภทสารคดี และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมการ…

อ่านเพิ่มเติม...ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปพิชญา บัวทอง นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจิราพร หงษ์อ่อน นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนางสาวจิราพร หงษ์อ่อน นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 3ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การสร้างสรรค์วรรณศิลป์ ประเภทเรื่องสั้น โครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปิน…

อ่านเพิ่มเติม...ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจิราพร หงษ์อ่อน นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเขมมิกา ฉายสุวรรณ์ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนางสาวเขมมิกา ฉายสุวรรณ์ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 3ได้รับรางวัลชมเชย การสร้างสรรค์วรรณศิลป์ ประเภทเรื่องสั้น และรางวัลชมเชย กิจกรรมการประกวดภาพถ…

อ่านเพิ่มเติม...ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเขมมิกา ฉายสุวรรณ์ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย
ขอเเสดงความยินดีกับ นายพลวัฒน์ ศรีเทพ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนายพลวัฒน์ ศรีเทพ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 4 ในโอกาสได้รับรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2566 จัดโดยพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการน…

อ่านเพิ่มเติม...ขอเเสดงความยินดีกับ นายพลวัฒน์ ศรีเทพ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย
ขอแสดงความยินดี นายนิธิกร ม่วงมี นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ขอแสดงความยินดีนายนิธิกร ม่วงมีนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยได้รับคัดเลือกเป็นประธานคณะกรรมการบริหารนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2566

อ่านเพิ่มเติม...ขอแสดงความยินดี นายนิธิกร ม่วงมี นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย
ขอแสดงความยินดีกับ นายสุกิจพิพัฒน์ สุขธนะไพศาล นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีขอเเสดงความยินดีกับ นายสุกิจพิพัฒน์ สุขธนะไพศาลนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา ชั้นปีที่ 5ในโอกาสได้รับรางวัลเพชรเทพสตรี ประจำปี 2565ประเภทนักศึกษาพิธี…

อ่านเพิ่มเติม...ขอแสดงความยินดีกับ นายสุกิจพิพัฒน์ สุขธนะไพศาล นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา
ขอเเสดงความยินดีกับ นางสาวชุติภัทร ศิริสลุง นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย
ขอเเสดงความยินดีกับ นางสาวชุติภัทร ศิริสลุง นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย
อ่านเพิ่มเติม...ขอเเสดงความยินดีกับ นางสาวชุติภัทร ศิริสลุง นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย
ขอเเสดงความยินดีกับ นายณัฐภัทร ภู่ระหงษ์ นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีขอเเสดงความยินดีกับ นายณัฐภัทร ภู่ระหงษ์นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา ชั้นปีที่ 4ได้เป็นตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเข้ารับการคัดเลือกเป็น“…

อ่านเพิ่มเติม...ขอเเสดงความยินดีกับ นายณัฐภัทร ภู่ระหงษ์ นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา
ขอเเสดงความยินดีกับ นายพลวัฒน์ ศรีเทพ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีขอเเสดงความยินดีกับนายพลวัฒน์ ศรีเทพนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 3ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดเรียงความหัวข้อ“ประเทศชาติรุ่งเรืองเพราะพลเมืองซ…

อ่านเพิ่มเติม...ขอเเสดงความยินดีกับ นายพลวัฒน์ ศรีเทพ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย
นายนำโชค ประสพภักตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง

ขอแสดงความยินดีกับ นายนำโชค ประสพภักตร์ นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง การแข่งขันบรรเลงเดี่ยวเครื่องดนตรีสากล รุ่นระดับอุดมศึกษาหรือประชาชนทั่วไป กลุ่มเครื่องสาย ถ้ว…

อ่านเพิ่มเติม...นายนำโชค ประสพภักตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง