ประชุมคณะกรรมการคลินิกวิชาการเพื่อการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 1/2566

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคลินิกวิชาการเพื่อการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั…

อ่านเพิ่มเติม...ประชุมคณะกรรมการคลินิกวิชาการเพื่อการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 1/2566
ประชุมปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่

งานวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ให้แก่บุคลากรของคณะ จำนวน 22 คน เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมดอกนกยูง อาคาร 21/304 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย…

อ่านเพิ่มเติม...ประชุมปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
ประชุมเพื่อหารือแนวทางและวางแผนร่วมกันในการจัดสัมมนา

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.สุธินี วงศ์วัฒนานุกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร ดร.ภัทราพร โชคไพบูลย์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และอาจารย์จากสาขาวิชาภาษาจีน ร่วมต้อนรั…

อ่านเพิ่มเติม...ประชุมเพื่อหารือแนวทางและวางแผนร่วมกันในการจัดสัมมนา
การประชุมอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษาที่จะเดินทางเข้าร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 46

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวให้โอวาทและอวยพร อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษาที่จะเดินทางเข้าร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 46 ระหว่างวันที่ 22-27 กรกฎาคม พ.ศ…

อ่านเพิ่มเติม...การประชุมอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษาที่จะเดินทางเข้าร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 46
ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ในวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมดอกนกยูง อาคาร 21/304 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำข้อม…

อ่านเพิ่มเติม...ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ
ประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกเพชรเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2566

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกเพชรเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมดอกนกยูง 21/304 โดยมีการพิจารณาคัดเลือกเพชร…

อ่านเพิ่มเติม...ประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกเพชรเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2566
พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2565

งานกิจการนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำโดย อาจารย์ ดร.ภัทราพร โชคไพบูลย์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสัง…

อ่านเพิ่มเติม...พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2565
การประชุมข้าราชการและบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2566

อาจารย์ ดร.สุธินี วงศ์วัฒนานุกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมข้าราชการและบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา…

อ่านเพิ่มเติม...การประชุมข้าราชการและบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2566
วางแผนการดำเนินงานเปิดบ้านมนุษย์ – สังคม เทพสตรี ประจำปี 2566

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าสาขาวิชา และผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา ร่วมประชุมรายงานความคืบหน้า และวางแผนการดำเนินงานเปิดบ้านมนุษย์ – สังคม เ…

อ่านเพิ่มเติม...วางแผนการดำเนินงานเปิดบ้านมนุษย์ – สังคม เทพสตรี ประจำปี 2566