พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2565

งานกิจการนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำโดย อาจารย์ ดร.ภัทราพร โชคไพบูลย์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสัง…

อ่านเพิ่มเติม...
การประชุมข้าราชการและบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2566

อาจารย์ ดร.สุธินี วงศ์วัฒนานุกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมข้าราชการและบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา…

อ่านเพิ่มเติม...
วางแผนการดำเนินงานเปิดบ้านมนุษย์ – สังคม เทพสตรี ประจำปี 2566

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าสาขาวิชา และผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา ร่วมประชุมรายงานความคืบหน้า และวางแผนการดำเนินงานเปิดบ้านมนุษย์ – สังคม เ…

อ่านเพิ่มเติม...