ประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกเพชรเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2566

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกเพชรเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมดอกนกยูง 21/304 โดยมีการพิจารณาคัดเลือกเพชรเทพสตรี จำนวน 4 ประเภท คือ ประเภทบุคลากรสายวิชาการ ประเภทศิษย์เก่า ประเภทศิษย์ปัจจุบัน ประเภทนักศึกษา