คณะผู้บริหาร

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์

Asst.Prof.Petcharat Borisuth
คณบดี

ดร.สุธินี วงศ์วัฒนานุกุล

Dr.Sutinee Wongwattananukun
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.ชลิดา แสนวิเศษ

Asst.Prof.Chalida Sanwised
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ดร.ภัทราพร โชคไพบูลย์

Dr.Phattraporn Chokpaiboon
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผศ.ดร.วีรวิชญ์ บุญส่ง

Asst.Prof.Dr.Veeravit Boonsong
ผู้ช่วยคณบดี

อาจารย์สนธยา สุขอิ่ม

Mr.Sonthaya Sukim
ผู้ช่วยคณบดี

อาจารย์นิเวศ เผื่อนทิม

Mr.Niwet Pueanthim
ผู้ช่วยคณบดี