อาจารย์ภาควิชาสังคมศาสตร์

ผศ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์
Asst.Prof.Dr.Mayuri Rattanasermpong
หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์

สาขาวิชาสังคมศึกษา

อาจารย์พรรณ์ทิพย์ เพ็ชรวิจิตร
Miss Phanthip Petchvichit
หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศึกษา
รศ.ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก
Assoc.Prof.Dr.Kasak Tekhanmag
อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา
ผศ.ดร.วีรวิชญ์ บุญส่ง
Asst.Prof.Dr.Veeravit Boonsong
อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา
ผศ.คมกริช บุญเขียว
Asst.Prof.Khomkrit Bunkhiao
อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา
ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.สุริยะ หาญพิชัย
Asst.Prof. Acting Sub Lt. Dr.Suriya Hanphichai
อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา
อาจารย์ปนัดดา พาณิชยพันธุ์
Miss Panadda Panichayapan
อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

อาจารย์ ดร.อังคณา อุดมพันธ์
Dr.Angkana Udompan
หัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ผศ.ชลิดา แสนวิเศษ
Asst.Prof.Chalida Sanwised
อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ผศ.จุฑามาศ พรรณสมัย
Asst.Prof.Juthamard Pansamai
อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ผศ.ดร.ศิริชัย เพชรรักษ์
Asst.Prof.Dr.Sirichai Petcharak
อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ผศ.ธัชพล ทีดี
Asst.Prof.Thatchapon Teedee
อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ผศ.วันวิสา แย้มกระจ่าง
Asst.Prof.Wanwisa Yamkrachang
อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์กัณญพัตส บุญล่ำ
Ms.Kanyaphat Bunlum
อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชานิติศาสตร์

อาจารย์ราณี ถนอมปัญญารักษ์
Ms.Ranee Thanompanyarak
หัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์
ผศ.อภิชาติ อาวจำปา
Asst.Prof.Apichart Aowchumpa
อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์
อาจารย์บุญสนอง เภาคำ
Mr.Boonsanong Phaokhum
อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์
อาจารย์อรวรรณ ด่านวราวิจิตร
Ms.Orawan Danwarawijit
อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์
อาจารย์เบญจพร บุญสยมภู
Ms.Benjaporn Boonsayomphu
อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์
อาจารย์เหมือน สุขมาตย์
Mr.Muan Sukamart
อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
ผศ.ดร.มุยรี รัตนเสริมพงศ์
Asst.Prof.Dr.Mayuri Rattanasermpong
ประธานหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (มหาบัณฑิต)
ผศ.ดร.วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์
Asst.Prof.Dr.Wasita Kerdphol Prasopsak
อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (มหาบัณฑิต)
ผศ.ดร.วราภรณ์ ทรัพย์รวงทอง
Asst.Prof.Dr.Waraporn Subruangthong
อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (มหาบัณฑิต)