การเงิน
การต่อสัญญาจ้างและการทำผลงานวิชาการ
5. ขออนุญาตพานักเรียน นักศึกษาไปศึกษานอกมหาวิทยาลัย