การประเมินโครงการยกระดับการเรียนรู้โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก: รายวิชาภาษาอังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม...การประเมินโครงการยกระดับการเรียนรู้โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก: รายวิชาภาษาอังกฤษ
แนวทางการทำผลงานวิจัยรับใช้สังคม/วิจัยองค์ความรู้ จากงานบริการวิชาการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
อ่านเพิ่มเติม...แนวทางการทำผลงานวิจัยรับใช้สังคม/วิจัยองค์ความรู้ จากงานบริการวิชาการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงานในรูปแบบสหกิจศึกษา

2566 การจัดการเรียนการสอนกับการบูรณาการกับก.pdf โดย Ma Dukan

อ่านเพิ่มเติม...การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงานในรูปแบบสหกิจศึกษา