การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงานในรูปแบบสหกิจศึกษา
2566 การจัดการเรียนการสอนกับการบูรณาการกับก.pdf โดย Ma Dukan [embeddoc url=”https://human.tru.ac.th/wp-content/uploads/2023/07/More-2-.pdf”] [embeddoc url=”https://human.tru.ac.th/wp-content/uploads/2023/07/ฉบับแก้ไขกระบวนการดำเนินงานของสำนักงานโ.pdf”] [embeddoc url=”https://human.tru.ac.th/wp-content/uploads/2023/07/C5.Questions_SciencesandTechnology-Projects_Nantida-TRU.pdf”]