บุคลากรสายสนับสนุน

นางสาวระวีวรรณ นาคโชติ
Miss.Raweewan Narkchot
รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี
นางสาวจุฑามาศ ฉิมช้าง
Miss.Juthamas Chimchang
นักวิชาการศึกษา
นางสาวทิวาวรรณ ชัยคงสถิตย์
Miss.Tiwawan Chaikongsatit
นักวิชาการศึกษา
นางสุภรัตน์ เครือวงษา
Mrs.Suparut Kerwongsar
นักวิชาการศึกษา
นางสาวณงผกาณ์ ทองหล่อ
Miss.Nongpaka Thonglor
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวอภิญญา มิ่งขวัญ
Miss.Apinya Mingkwan
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
นายธนดล ใยน้อย
Mr.Thanadon Yainoy
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางสาวสุนทรี รื่นชู
Miss. Soontharee Reansho
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
นางสาวศิกาญจนมณี หริรักษ์
Miss Sikranjanamanee Harirak
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวกิตติยาภรณ์ จันทร์เจริญ
Miss.Kittiyaporn Chancharoen
นักวิชาการเงินและบัญชี