คณะกรรมการประจำคณะ

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์

คณบดี
ประธานกรรมการ

ดร.สุธินี วงศ์วัฒนานุกุล

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองประธานกรรมการ

นายพีระพงษ์ ศรีเหนี่ยง

ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

นางมัทนา ศุภนคร

ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

ผศ.ดร.ศิริพร วงษ์ขันธ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

ผศ.ชลิดา แสนวิเศษ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
กรรมการ

ดร.ภัทราพร โชคไพบูลย์

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
กรรมการ

ผศ.วิภาศิริ แจ้งแสงทอง

หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์
กรรมการ

ผศ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์

หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์
กรรมการ

ผศ.ดร.รัชดา พงศ์ไพรรัตน์

ผู้แทนคณาจารย์
กรรมการ

ผศ.ธัชพล ทีดี

ผู้แทนคณาจารย์
กรรมการ

ผศ.ภูเทพ ประภากร

ผู้แทนคณาจารย์
กรรมการ

น.ส.ระวีวรรณ นาคโชติ

รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานคณบดีฯ
เลขานุการ

น.ส.จุฑามาศ ฉิมช้าง

นักวิชาการศึกษา
ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสุภรัตน์ เครือวงษา

นักวิชาการศึกษา
ผู้ช่วยเลขานุการ