อาจารย์ภาควิชามนุษยศาสตร์

ผศ.วิภาศิริ แจ้งแสงทอง
Asst. Prof. Wipasiri Jaengsaengthong
หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์

สาขาวิชาภาษาไทย

อาจารย์กัลยา ภูผา
Ms. Kanlaya Pupha
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย
อาจารย์ปริญญา เงินพลอย
Mr. Parinya Ngernploy
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย
อาจารย์สนธยา สุขอิ่ม
Mr. Sonthaya Sukim
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย
อาจารย์ ดร.นิธิชญา ใจเย็น
Dr. Niticharya Chaiyen
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย
ผศ.ชนิตตา โชติช่วง
Asst. Prof. Chanitta Chotchuang
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย
อาจารย์สุภาสิณี คุ้มไพรี
Miss Supasinee Kumpiree
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย
อาจารย์ภาคภูมิ เฉลิมวัฒน์
Mr. Parkpoom Chalermwat
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย

สาขาวิชาภาษาจีน

อาจารย์กวินกรณ์ ชัยเจริญ
Ms. Kawinkorn Chaijaroen
宋明瑛
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีน
อาจารย์ ดร.สุธินี วงศ์วัฒนานุกุล
Dr. Sutinee Wongwattananukun
王素琴
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน
อาจารย์ ดร.ภัทราพร โชคไพบูลย์
Dr. Phattraporn Chokpaiboon
陈彬
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน
ผศ. ดร.ภูเทพ ประภากร
Asst. Prof. Dr. Puthep Prapagorn
福天赐
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน
อาจารย์สุกัญญา ทองแห้ว
Ms. Sukanya Thonghaew
金竟宏
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน
อาจารย์หวาง อี้เฟย
Miss Wang Yifei
王 艺 霏
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

อาจารย์ ดร.วิเนส จันทะวงษ์ศรี
Dr. Winess Juntawongsri
ウィネート
チャンタウォンシー
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
ผศ. ดร.สุนิศา ธรรมาวิวัฒน์
Asst. Prof. Dr. Sunisa Tammawiwat
スニサー
タマーウィワット
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
อาจารย์ชญานุตม์ บุญพระเกศ
Ms. Chayanoot Boonprakate
チャヤーヌット
ブンプラケート
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
อาจารย์สุวัธน์ เรืองศรี
Mr. Suwat ruangsri
スワット
ルアンシー
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ค.บ.

อาจารย์วรรณวิษา ปั้นคุ้ม
Miss Wunwisa Punkhoom
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.)
ผศ. ดร.กันยา บาร์นท์
Asst. Prof. Dr. Kanya Barndt
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.)
ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร
Asst. Prof. Sasiwimon Sutthisan
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.)​
ผศ.สุวรรณา พันแสง
Asst. Prof. Suwanna Pansaeng
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.)​
อาจารย์ ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์
Dr. Somchai Wacharapunyawong
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.)
ผศ. ดร.พิมพ์ระวี เรืองวัฒกี
Asst. Prof. Dr. Pimrawee Ruengwatthakee
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.)
ผศ.วิภาศิริ แจ้งแสงทอง
Asst. Prof. Wipasiri Jaengsaengthong
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.)​
อาจารย์เบญจพร นวลประเสริฐ
Ms. Benjapon Nualprasert
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.)​
อาจารย์ศศิลักษณ์ รอดโพธิ์ทอง
Ms. Sasilak Rodphothong
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.)​
อาจารย์มาร์ค เอ็ดเวิร์ด บัค
Mr. Mark Edward buck
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.)​

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)

อาจารย์พิจิตรา เอี่ยมสมัย
Ms. Pichitra Iamsamai
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)
ผศ. ดร.รัชดา พงศ์ไพรรัตน์
Asst. Prof. Dr. Rachada Pongprairat
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)
อาจารย์สาธิตา ติณะมาศ
Ms. Sathita Tinamas
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)
อาจารย์จิตราพร งามเนตร
Ms. Jitraporn Ngamnet
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)
อาจารย์กุสุมา เรืองพัฒนกูล
Miss Kusuma Ruangpattanakul
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)
อาจารย์ชนากานต์ บุญแก้ว
Miss Chanakant Boonkaew
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)
อาจารย์อัลเฟรด ไวลด์
Mr. Alfred Wilde
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)

สาขาวิชาดนตรีศึกษา

อาจารย์อภิวัฒน์ สุริยศ
Mr. Apiwat Suriyos
หัวหน้าสาขาวิชาดนตรีศึกษา
ผศ.วันดี เภาคำ
Asst. Prof. Wandee Phaokhum
อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรีศึกษา
อาจารย์เกียรติรัตน์ หุ่นสุวรรณ
Mr. Keattirat Hunsuwan
อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรีศึกษา
อาจารย์ธัญชนา ชัยวิรัตน์
Miss Thanchana Chaiwirat
อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรีศึกษา
อาจารย์เจษฎา สุขสนิท
Mr. Jedsada Sooksanit
อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรีศึกษา
อาจารย์ศุภณัฐ นุตมากุล
Mr. Supanut Nutmakul
อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรีศึกษา
อาจารย์นรพิชญ์ เลื่องลือ
Mr. Norapit Leanglue
อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรีศึกษา

สาขาวิชาศิลปกรรม

อาจารย์ณฤทธิ์ ประจงแต่ง
Mr. Narid Prajongtang
หัวหน้าสาขาวิชาศิลปกรรม
ผศ. ดร.จุติรัช อนุกูล
Asst. Prof. Dr. Chutirach Anukool
อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปกรรม
ผศ.อรุณี เจริญทรัพย์
Asst. Prof. Arunee Charoensup
อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปกรรม
อาจารย์นิเวศ เผื่อนทิม
Mr. Niwet Pueanthim
อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปกรรม
อาจารย์นิลรัตน์ ปัททุม
Miss Ninrat Pattoom
อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปกรรม

สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์
Asst. Prof. Petcharat Borisuth
อาจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์ปรียกาญจน์ ใจสะอาด
Miss Preeyagarn Jaisa-ard
อาจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผศ.น้ำเพชร อยู่โต
Asst. Prof. Nampetch Yooto
อาจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์