การลงคะแนนเลือกกรรมการสภาวิชาการที่มาจากคณาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการลงคะแนนเลือกกรรมการสภาวิชาการที่มาจากคณาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยเป็นการลงคะแนนแบบลับ เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 9.00 – 14.00 น. แ…

อ่านเพิ่มเติม...การลงคะแนนเลือกกรรมการสภาวิชาการที่มาจากคณาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ขอเเสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันดี เภาคำ

ขอเเสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วันดี เภาคำอาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรีศึกษาได้รับรางวัล เพชรเทพสตรี ประจำปี 2566ประเภทอาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

อ่านเพิ่มเติม...ขอเเสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันดี เภาคำ
ขอเเสดงความยินดีกับ นางสุภรัตน์ เครือวงษา

ขอเเสดงความยินดีกับนางสุภรัตน์ เครือวงษานักวิชาการศึกษาได้รับรางวัล เพชรเทพสตรี ประจำปี 2566ประเภทบุคลากรสายสนับสนุนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

อ่านเพิ่มเติม...ขอเเสดงความยินดีกับ นางสุภรัตน์ เครือวงษา
ขอเเสดงความยินดีกับ นางสาวอมรา โพธิ์ทอง

ขอเเสดงความยินดีกับนางสาวอมรา โพธิ์ทองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพรหมเทพาวาส อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรีได้รับรางวัล เพชรเทพสตรี ประจำปี 2566ประเภทศิษย์เก่า สาขาวิชาภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาล…

อ่านเพิ่มเติม...ขอเเสดงความยินดีกับ นางสาวอมรา โพธิ์ทอง
ขอเเสดงความยินดีกับ นางสาวปพิชญา บัวทอง

ขอเเสดงความยินดีกับนางสาวปพิชญา บัวทองนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 4ได้รับรางวัล เพชรเทพสตรี ประจำปี 2566ประเภทนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

อ่านเพิ่มเติม...ขอเเสดงความยินดีกับ นางสาวปพิชญา บัวทอง
โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย – ญี่ปุ่น

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีกล่าวต้อนรับนักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่น โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย – ญี่ปุ่น ระหว่างนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น และนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยวะคะยะม…

อ่านเพิ่มเติม...โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย – ญี่ปุ่น
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนได้รับทุนการศึกษา (ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา)

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน นำนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนที่ได้รับทุนการศึกษา (ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา) จากมหาวิทยาลัยครุศา…

อ่านเพิ่มเติม...นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนได้รับทุนการศึกษา (ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา)
การประชุมหัวหน้าภาค-หัวหน้าสาขาวิชา และ คกก.ทวนสอบมาตรฐานฯ มนส. ครั้งที่ 9/66

ผศ.ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมหัวหน้าภาค – หัวหน้าสาขาวิชา และคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเ…

อ่านเพิ่มเติม...การประชุมหัวหน้าภาค-หัวหน้าสาขาวิชา และ คกก.ทวนสอบมาตรฐานฯ มนส. ครั้งที่ 9/66
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทีม 6 Salt Art) จังหวัดลพบุรี ผ่านเข้ารอบคัดเลือกระดับประเทศ ตัวแทนระดับภาคกลาง 8 ทีมสุดท้าย โครงการส่งเสริมพัฒนาการออกแบบตัดเ…

อ่านเพิ่มเติม...ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม
โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสอน การทำงาน จากรุ่นพี่สู่น้องรุ่นใหม่

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสอน การทำงาน จากรุ่นพี่สู่น้องรุ่นใหม่ เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ สวนอาหารบัวหลวง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

อ่านเพิ่มเติม...โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสอน การทำงาน จากรุ่นพี่สู่น้องรุ่นใหม่
ขอเเสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูเทพ ประภากร

ขอเเสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูเทพ ประภากรอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีนบรรณาธิการวารสาร LAWARATH SOCIAL E – JOURNALสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันอ…

อ่านเพิ่มเติม...ขอเเสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูเทพ ประภากร
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนรินรัตน์ สมพงษ์

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวนรินรัตน์ สมพงษ์นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 3ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 3,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร การประกวดเพาะกล้าพันธุ์เก่งเพลงพื้นบ้าน รุ่นที่ ๗จัดโดย …

อ่านเพิ่มเติม...ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนรินรัตน์ สมพงษ์
โครงการอบรมเสริมความสามารถของนักศึกษาและทักษะในอาชีพที่สอง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเสริมความสามารถของนักศึกษาและทักษะในอาชีพที่สอง เมื่อวันที่ 12-13 และ 26-27 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมร่มยูงทอง อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิท…

อ่านเพิ่มเติม...โครงการอบรมเสริมความสามารถของนักศึกษาและทักษะในอาชีพที่สอง
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 8/2566

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมดอกนกยูง ชั้น 3 อาคาร 21 โดยมี ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบด…

อ่านเพิ่มเติม...ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 8/2566
โครงการพัฒนาแผนบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนด้วยภาพอนาคตเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDG)

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.สุธินี วงศ์วัฒนานุกุล รองคณบดี ฝ่ายบริหาร ว่าที่ร้อยตรี ผศ.ดร.สุริยะ หาญพิชัย อาจารย์สุกัญญา ทองแห้ว คณะกรรมการดำเนินโครงก…

อ่านเพิ่มเติม...โครงการพัฒนาแผนบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนด้วยภาพอนาคตเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDG)
โครงการการสืบค้นฐานข้อมูลและการเขียนบรรณานุกรมเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการการสืบค้นฐานข้อมูลและการเขียนบรรณานุกรมเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2566 โดยจัดการอบรมรูปแบบผ่านสื่ออิเล…

อ่านเพิ่มเติม...โครงการการสืบค้นฐานข้อมูลและการเขียนบรรณานุกรมเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์
ต้อนรับและร่วมประชุมกับบริษัทสยามดนตรียามาฮ่า จำกัด

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์สาขาวิชาดนตรีศึกษา ให้เกียรติต้อนรับและร่วมประชุมกับบริษัทสยามดนตรียามาฮ่า จำกัด และโรงเรียนดนตรียามาฮ่า นำโดย นา…

อ่านเพิ่มเติม...ต้อนรับและร่วมประชุมกับบริษัทสยามดนตรียามาฮ่า จำกัด
ร่วมแสดงความยินดีบัณฑิต

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมแสดงความยินดีบัณฑิตและบันทึกภาพร่วมกันบริเวณซุ้มแสดงความยินดีของแต่ละสาขาวิชา อาคารคณะ…

อ่านเพิ่มเติม...ร่วมแสดงความยินดีบัณฑิต
มรท. จัดฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2566

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นระยะเวลา 3 วัน คือในระหว่างวันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2566 โดยใน…

อ่านเพิ่มเติม...มรท. จัดฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2566
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวระวีวรรณ นาคโชติ

ขอแสดงความยินดีนางสาวระวีวรรณ นาคโชติรักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั…

อ่านเพิ่มเติม...ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวระวีวรรณ นาคโชติ
เชิญชวนศิษย์เก่าชาว มนส. ใส่เสื้อ HUSO TRU ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ “48 ปี ที่คิดถึง คืนสู่เหย้าชาว มนส.”

เชิญชวนศิษย์เก่าชาว มนส. ใส่เสื้อ HUSO TRU ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ “48 ปี ที่คิดถึง คืนสู่เหย้าชาว มนส.” 30 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ อาคารรัตนเทพสตรีความหมายของเสื้อ : แรงบันดาลใจจากตราสัญลั…

อ่านเพิ่มเติม...เชิญชวนศิษย์เก่าชาว มนส. ใส่เสื้อ HUSO TRU ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ “48 ปี ที่คิดถึง คืนสู่เหย้าชาว มนส.”
ปัจฉิมนิเทศและสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาค กศ.บป. เมื่อวันที่ 15-16 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ เลค เฮฟเว่น รีสอร์ท อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

อ่านเพิ่มเติม...ปัจฉิมนิเทศและสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
โครงการค่ายนิติสัมพันธ์

สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการค่ายนิติสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 12 – 13 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติน้ำตกวังตะไคร์ และ ริมธาร รีสอร์ท จ.นครนา…

อ่านเพิ่มเติม...โครงการค่ายนิติสัมพันธ์
พิธีถวายพระพรชัยมงคล

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบ…

อ่านเพิ่มเติม...พิธีถวายพระพรชัยมงคล
การประชุมหัวหน้าภาค-หัวหน้าสาขาวิชา และ คกก.ทวนสอบมาตรฐานฯ มนส. ครั้งที่ 8/66

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมหัวหน้าภาค – หัวหน้าสาขาวิชา และคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คณะมน…

อ่านเพิ่มเติม...การประชุมหัวหน้าภาค-หัวหน้าสาขาวิชา และ คกก.ทวนสอบมาตรฐานฯ มนส. ครั้งที่ 8/66
โครงการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) จัดโครงการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ เมื่อวันที่ 7-8 สิงหาคม  พ.ศ. 2566 ณ บ้านริมแคว แพริมน้ำ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

อ่านเพิ่มเติม...โครงการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ
การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมยูงทอง ชั้น 10 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธา…

อ่านเพิ่มเติม...การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2566
โครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา ภาค กศ.บป.

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา ภาค กศ.บป. เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2566 โดยจัดการอบรมรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom

อ่านเพิ่มเติม...โครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา ภาค กศ.บป.
โครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2566 โดยจัดการอบรมรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom

อ่านเพิ่มเติม...โครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณี เจริญทรัพย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณี เจริญทรัพย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปกรรม ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิ…

อ่านเพิ่มเติม...ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณี เจริญทรัพย์
รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมดอกนกยูง (21/304) ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการ 3 ท่าน คือ รองศ…

อ่านเพิ่มเติม...รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565
พิธีถวายพระพรชัยมงคล

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.สุธินี วงศ์วัฒนานุกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในการนี้ นางสาวระวี…

อ่านเพิ่มเติม...พิธีถวายพระพรชัยมงคล