พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2565

งานกิจการนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำโดย อาจารย์ ดร.ภัทราพร โชคไพบูลย์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการพิจารณาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมดอกนกยูง อาคาร 21/304 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์