การประชุมข้าราชการและบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2566

อาจารย์ ดร.สุธินี วงศ์วัฒนานุกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมข้าราชการและบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมดอกนกยูง อาคาร 21/304 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีวาระสำคัญที่เสนอเพื่อพิจารณา ได้แก่ งานเปิดบ้านมนุษย์-สังคม เทพสตรี 2566 งานวัง ฟังดนตรี งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และรายงานความก้าวหน้าการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น