ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ในวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมดอกนกยูง อาคาร 21/304 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำข้อมูลเพื่อรับรองการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ในวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2566