ประชุมเพื่อหารือแนวทางและวางแผนร่วมกันในการจัดสัมมนา

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.สุธินี วงศ์วัฒนานุกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร ดร.ภัทราพร โชคไพบูลย์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และอาจารย์จากสาขาวิชาภาษาจีน ร่วมต้อนรับผู้อำนวยการฝ่ายไทยและผู้อำนวยการฝ่ายจีน สถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในการร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางและวางแผนร่วมกันในการจัดสัมมนา หัวข้อเรื่อง “เรื่องการพัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพครูผู้สอนภาษาจีนในประเทศประเทศไทย ครั้งที่ 4 ”เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ณ ห้องประชุมดอกนกยูง อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์