ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวระวีวรรณ นาคโชติ
ขอแสดงความยินดี
นางสาวระวีวรรณ นาคโชติ
รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน
ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับชำนาญการ