ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วีรวิชญ์ บุญส่ง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ
ผศ.ดร.วีรวิชญ์ บุญส่ง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ในโอกาสได้รับรางวัลเพชรเทพสตรี ประจำปี 2565
ประเภทอาจารย์
พิธีมอบเกียรติบัตร และเข็มเพชรเทพสตรี
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ อาคารรัตนเทพสตรี